Význam a úloha zeleně v historických centrech měst

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na urbanistickou analýzu, veřejný prostor a situaci zeleně v historickém centru města Litomyšle s ohledem na vytvoření kvalitního veřejného prostoru. Městská zeleň je nedílnou součástí urbánního prostředí města. Kromě zástavby, technické infrastruktury a služeb, je důležitou složkou každého městského prostoru. Je součástí životního prostředí člověka a má nemalý podíl na psychické pohodě člověka. Je známo mnoho funkcí a druhů veřejné zeleně. Stromy a keře vytváří architektonické prvky v travnatých plochách. Výsadba, údržba i obnova zeleně musí patřit mezi priority rozvoje každého města. První část práce popisuje terminologii, rozdělení a vývoj městské zeleně. Druhá část je zaměřena na analýzu prostoru historického centra města Litomyšl s ohledem na zeleň. Jsou zde definovány současné problémy a limity, kterými veřejný prostor ztrácí na kvalitě a není kvůli nim možný další rozvoj. V závěru práce je navrženo výsledné řešení pro revitalizaci prostoru zeleně tak, aby došlo k rozvoji veřejného prostoru a eliminaci současných limitů a problémů se zachováním urbanistické koncepce historického centra města.
The thesis focuses on the urbanistic analysis, public space and greenery situation in Litomyšl’s historic town centre with regard to an improvement of public space quality. Urban greeneary is an integral part of the urban environment of the city. Beside buildings, technical infrastructure and services, urban greenery is an important component of any urban space. It is a part of environment of human and it is a great part of good psychical ease of man. Many features and kinds of public green are known. Trees and shrubs create architectural elements in grassy areas. Planting, maintaining and resorting vegetation must belong amongst priorities of development of any city. The first part work describes the terminology, distribution and development of urban greenery. The second part focuses on the analysis of the area of the historic center of the city Litomyšl with regard to greenery. Current problems and limits due to which the public space loses its quality and future development is no more possible. At the end of the work is the best solution for revitalization og the green area suggested in order to develop public space with preserving the urban concept of the historic town centre.
Description
Citation
TAŠNEROVÁ, L. Význam a úloha zeleně v historických centrech měst [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Kristýna Hrabová, Ph.D. (člen) Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Kriška-Dunajský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2024-02-01
Defence
Během své prezentace s názvem Význam a úloha zeleně v historických centrech měst studentka pohovořila o městské zeleni, indikátorech obecné kvality zeleně ve městech. Následovala analýza historického jádra. Následovaly otázky oponentka práce Ing. Jana Kotrly: 1. V rámci kapitoly 5.1, kde popisujete indikátor podílu plochy zeleně ve městech neuvádíte žádné hlubší závěry. Z dodaných příkladů vypadá, že je město Děčín špičkou v rámci ČR jen díky tomu, že má největší podíl zeleně ve městě. Rozveďte úskalí (kvantita vs kvalita), která však z toho mohou pro město a jeho obyvatele vyplývat? 2. Jak lze z hlediska územního plánování ovlivňovat podíl zeleně ve městech? 3. Autorka se v několika případech odkazuje na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Nově však zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon reaguje na problematiku „zeleně“ a definuje nový typ infrastruktury, který je součástí i cílů územního plánování. Jakými prvky a systémem lze konkrétněji definovat zelenou infrastrukturu ve městech? Následovaly dotazy členů komise: doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. Vaše práce popisuje výhody a nevýhody zeleně, následuje Váš návrh pro danou lokalitu. Kde máte zhodnoceno proč a co od daného návrhu očekávat? Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. Vaše návrhy jsou malé, nezdůvodněné. Proč nepopisujete např. jaké stromy navrhujete? Studentka na otázky odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO