Vliv přídavku fortifikovaného vína při výrobě paštiky na senzorickou kvalitu výrobku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cílem bakalářské práce je vyhodnotit vliv přídavku fortifikovaného vína na senzorické vlastnosti paštiky. Práce se zabývá přípravou paštik s fortifikovanými víny a sledováním vhodnosti připravených paštik ke konzumaci. Teoretická část popisuje využité suroviny, hlavně maso a fortifikované víno, dále pak technologie výroby paštiky, metody a podmínky senzorické analýzy. Celkem bylo připraveno devět druhů paštik, z nichž osm obsahovalo vybraná fortifikovaná vína. Vyhodnocením průběhu záhřevu bylo stanoveno, že paštiky byly dostatečně tepelně opracovány a tedy vhodné ke konzumaci. Pomocí senzorické analýzy bylo zjištěno, že přidaná vína mají vliv hlavně na vzhled, barvu a chuť produktu. Mezi hodnotiteli nejpreferovanější byly paštiky bez přídavku fortifikovaných vín. Dobře hodnocené pak byly paštiky s přídavkem vína Santa cruz Rosé pink a českým likérovým vínem Agni.
The aim of this thesis is to evaluate effect of addition of fortified wine on sensory quality of pâté. Thesis deals with preparation of fortified wine enriched pâté and their suitability for consumption. Main ingreditents, mainly meat and fortified wine are described in theoretical part. Furthermore, the technology of pâté production, methods and conditions of sensory analysis are also listed in this thesis. A total of nine types of pâté were prepared, eight of these pâtés contained different amouts of selected fortified wines. By evaluation of thermosterilation process, prepared pâtés were suitable for consumption. The sensory analysis showed us that addition of fortified wine mailny affects appearence, colour and flavour of product. Most preffered were pâtés without addition of fortified wine. Pâtés that contained Santa Cruz pink porto Rosé wine and Czech liqour wine Agni were well rated.
Description
Citation
KMEŤ, J. Vliv přídavku fortifikovaného vína při výrobě paštiky na senzorickou kvalitu výrobku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a technologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. V práci využíváte jako literaturu skripta či odborné knihy, našel jste i odbornou literaturu či články, které se zabývaly Vaší problematikou? doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Jaký je rozdíl mezi sadou A a B v senzorické analýze? Jak si vysvětlujete, že mezi danými sadami nejsou znatelné rozdíly? Jak byla provedena senzorická analýza? Byl použit i standard? Co znamená intenzita vína, kterou uvádíte v práci? Student odpověděl na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi student prokázal velmi dobrou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Student prokázal nejen velmi dobré odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO