Využití kvasinek rodu Metschnikowia k produkci lipidických látek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Oleogénne kvasinky sa vyznačujú schopnosťou akumulovať za určitých podmienok zvýšené množstvo lipidov. Tieto mikrobiálne lipidy sa líšia v zastúpení mastných kyselín, čo umožňuje ich široké využitie v biotechnologickom priemysle. Diplomová práca sa zameriava na produkciu lipidov, zastúpenie jednotlivých skupín mastných kyselín a produkciu skvalénu kvasinkami rodu Metschnikowia v závislosti na rôznych kultivačných podmienkach. Sledovaná bola produkcia biomasy a produkcia lipidov v jednotlivých kultivačných médiách s prídavkami rôznych odpadových substrátov. Produkčné vlastnosti boli sledované plynovou chromatografiou a na produkciu skvalénu bola zvolená metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie HPLC. Všetky produkčné kmene boli schopné akumulovať lipidy na odpadových substrátoch aj keď v rôznych hodnotách. Tieto hodnoty boli veľmi individuálne, čo sa týka konkrétnych kmeňov a rastu na danom substráte. Kompozícia lipidov bola rôzna vzhľadom na značnú variabilitu odpadových substrátov. Čo sa týka produkcie skvalénu, kvasinky rodu Metschnikowia nedokázali vyprodukovať za prítomnosti terbinafínu a zvyšujúcej sa jeho koncentrácie túto látku. Bol zvolený postup ako pri kvasinke Yarrowia lipolytica, avšak na odlišnú syntézu sterolov u kvasiniek rodu Metschnikowia, touto cestou skvalén nebol produkovaný.
The oleaginous yeasts have an ability to accumulate an increased number of lipids, under certain circumstances. These microbial lipids differentiate in the number of fat acids present, which enables their wide application in biotechnological industry. This master’s thesis is aimed on lipid production, number of the fat acid groups present, and squalene production by Metschnikowia yeasts, based on the cultivating conditions. Biomass and lipid production was observed in separate cultivation media, with the addition of the different waste substrates. Production properties were observed by method of the gas chromatography. For the squalene production observation, a HLPC method was chosen. All production groups were able to accumulate lipids on the waste substrate, although in different values. These values were very individual, especially in the areas of the specific groups and growth on the given substrate. The lipid composition was different, which was caused by differences in the waste substrates. With regards to the squalene production – the yeasts from the Metschnikowia family were not able to produce squalene in the presence of the terbinafine and its increasing concentration. Therefore, the same procedure was chosen, as it was for the Yarrowia lipolytica yeast, with the difference in the sterol synthesis, however squalene was still not produced this way.
Description
Citation
ŠVITKOVÁ, B. Využití kvasinek rodu Metschnikowia k produkci lipidických látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-10
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. Márová: Byly by produkce na kávovém oleji ekonomické? Kávový olej byl ze sedliny? doc. Diviš: V práci uvádíte korekční směs, můžete vysvětlit, o co se jedná? Z jakého důvodu se do média přidával Tween? Co je to odpadní kávový olej? Co mohlo být obsaženo ve fritovacím olej a způsobit inhibiční účinky během kultivace? Studentka odpověděla na doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuze k dané problematice vzneseny. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala velmi dobré odborné znalosti a rovněž schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO