Modelování vývoje cen u dodávané stavební produce v krizovém období

Abstract
Největší poválečná hospodářská krize, jenž se začala šířit světem ve druhé polovině roku 2008, zasáhla negativně všechny odvětví. Důležitým poznatkem z rozboru proběhlé krize nejsou ani tak její příčiny, jako spíše poukázání na nedostatky globalizace, formou rozebrání důsledků této krize. Stavebnictví je specifické odvětví českého hospodářství, jenž reagovalo na příchod, průběh a odeznění krize, unikátním způsobem. Jak před-investiční, tak investiční fáze stavebního projektu jsou časově náročné, což má za následek opožděnou reakci – setrvačnost, na změny stavů ekonomiky, které se promítají do agregátní poptávky, od které je odvozena poptávka po stavební produkci. Práce se zaměřuje zejména na developerský trh, kde podrobně mapuje vývoj bytové výstavby v před-krizovém, krizovém i po-krizovém období. Soubor nesprávných kroků, rozhodnutí a nečinnosti rezidenčních developerů způsobil ojedinělý jev – krizi nabídky bytů. Proto jsou výsledkem práce metodická doporučení – soubor kroků, jejíchž dodržováním by mělo dojít k omezení negativních dopadů krize na stavebnictví a zamezení opětovnému vzniku krize nabídky bytů. Hospodářské cykly nám dávají dvě jistoty: po každém růstu přijde pád a naopak. V dnešní době není možné předpovídat příčiny budoucí krize, ani její délku, důležité ale je připravit se na ni.
The largest post-war economic crisis, which began spreading to the world in the second half of 2008, hit all sectors negatively. An important lesson from the analysis of the crisis is not its causes, but rather the reference to the drawbacks of globalization, in the form of dismantling the consequences of this crisis. Building industry is a specific branch of the Czech economy, which has responded to the outbreak, the course and the retreat of crisis, in a unique way. Both pre-investment and investment phases of a construction project are time-consuming, resulting in a delayed response - inertia, to changes in the state of the economy that are reflected in aggregate demand from which demand for construction output is derived. The thesis focuses mainly on the development market, where it focuses in detail on evolution of housing construction in the pre-crisis, crisis and post-crisis period. The set of incorrect steps, decisions and inactivity of residential developers caused a unique phenomenon - the house-offer crisis. Therefore, the result of the work is methodological recommendations - a set of steps whose observation should reduce the negative effects of the crisis on the construction industry and avoid the re-emergence of the house-offer crisis. Economic cycles give us two assurances: each growth is followed by fall and vice versa. Nowadays it is not possible to predict the causes of the future crisis or its length, but it is important to prepare for it.
Description
Citation
TRUSKA, A. Modelování vývoje cen u dodávané stavební produce v krizovém období [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - předseda, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - oponent, doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. - oponent, prof. Ing. Karel Tuza, CSc. - oponent, prof. ing. Vojtěch Koráb, MBA - člen, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - člen, doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - člen, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - člen, prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. - člen, prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. - člen, prof. Ing. Jiří Vala, CSc. - člen
Date of acceptance
Defence
Závěry a doporučení v disertační práci jsou v současné době, kdy je realitní trh ve velkých městech deformován absencí územního plánu, aktuální a přínosné. Přínos práce je spatřován zejména v analýze developerského a investorského chování v období stagnace či hospodářského poklesu a formulaci doporučení k formulaci jak veřejných tak soukromých politiky oblasti realizace investic do bytového sektoru. Komise vytkla chybějící analýzu trhu s byty na rozvinutých zahraničních trzích a její komparaci s národní úrovní. Teze disertační práce odpovídají požadavkům na jejich zpracování. Obsahují základní výstupy práce, které jsou v práci samé podrobněji komentovány. Otázky a odpovědi: Hypotézy H1, H2 mají kvalitativní charakter. Je možné formulovat i kvantitativní závěry? Lze tím rozlišit i specifika národních ekonomik? Provádělo se prosté srovnání statistických údajů. Ostatní vyžaduje důkladnější propracování modelu. Považujete porovnání vývoje indexu stavební produkce se zákl. představiteli obchodovaných komodit /zlato, ropa, měď/ za postačující k potvrzení hypotézy? Str. 127 Jaké závěry vyplynuly z provedeného modelování cen u dodávané stavební produkce? Např. faktory ovlivňující vývoj cen, predikce … (kap. 8 a další) Nezodpovězeno, neboť se autor danou problematikou v práci nezabýval.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO