Modelování vývoje cen u dodávané stavební produce v krizovém období

but.committeedoc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - předseda, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - oponent, doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. - oponent, prof. Ing. Karel Tuza, CSc. - oponent, prof. ing. Vojtěch Koráb, MBA - člen, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - člen, doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - člen, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - člen, prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. - člen, prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. - člen, prof. Ing. Jiří Vala, CSc. - člencs
but.defenceZávěry a doporučení v disertační práci jsou v současné době, kdy je realitní trh ve velkých městech deformován absencí územního plánu, aktuální a přínosné. Přínos práce je spatřován zejména v analýze developerského a investorského chování v období stagnace či hospodářského poklesu a formulaci doporučení k formulaci jak veřejných tak soukromých politiky oblasti realizace investic do bytového sektoru. Komise vytkla chybějící analýzu trhu s byty na rozvinutých zahraničních trzích a její komparaci s národní úrovní. Teze disertační práce odpovídají požadavkům na jejich zpracování. Obsahují základní výstupy práce, které jsou v práci samé podrobněji komentovány. Otázky a odpovědi: Hypotézy H1, H2 mají kvalitativní charakter. Je možné formulovat i kvantitativní závěry? Lze tím rozlišit i specifika národních ekonomik? Provádělo se prosté srovnání statistických údajů. Ostatní vyžaduje důkladnější propracování modelu. Považujete porovnání vývoje indexu stavební produkce se zákl. představiteli obchodovaných komodit /zlato, ropa, měď/ za postačující k potvrzení hypotézy? Str. 127 Jaké závěry vyplynuly z provedeného modelování cen u dodávané stavební produkce? Např. faktory ovlivňující vývoj cen, predikce … (kap. 8 a další) Nezodpovězeno, neboť se autor danou problematikou v práci nezabýval.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHromádka, Vítcs
dc.contributor.authorTruska, Adamcs
dc.contributor.refereeKocanda,, Pavelcs
dc.contributor.refereeTomek,, Alešcs
dc.contributor.refereeTuza,, Karelcs
dc.date.accessioned2021-11-22T15:00:09Z
dc.date.available2021-11-22T15:00:09Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractNejvětší poválečná hospodářská krize, jenž se začala šířit světem ve druhé polovině roku 2008, zasáhla negativně všechny odvětví. Důležitým poznatkem z rozboru proběhlé krize nejsou ani tak její příčiny, jako spíše poukázání na nedostatky globalizace, formou rozebrání důsledků této krize. Stavebnictví je specifické odvětví českého hospodářství, jenž reagovalo na příchod, průběh a odeznění krize, unikátním způsobem. Jak před-investiční, tak investiční fáze stavebního projektu jsou časově náročné, což má za následek opožděnou reakci – setrvačnost, na změny stavů ekonomiky, které se promítají do agregátní poptávky, od které je odvozena poptávka po stavební produkci. Práce se zaměřuje zejména na developerský trh, kde podrobně mapuje vývoj bytové výstavby v před-krizovém, krizovém i po-krizovém období. Soubor nesprávných kroků, rozhodnutí a nečinnosti rezidenčních developerů způsobil ojedinělý jev – krizi nabídky bytů. Proto jsou výsledkem práce metodická doporučení – soubor kroků, jejíchž dodržováním by mělo dojít k omezení negativních dopadů krize na stavebnictví a zamezení opětovnému vzniku krize nabídky bytů. Hospodářské cykly nám dávají dvě jistoty: po každém růstu přijde pád a naopak. V dnešní době není možné předpovídat příčiny budoucí krize, ani její délku, důležité ale je připravit se na ni.cs
dc.description.abstractThe largest post-war economic crisis, which began spreading to the world in the second half of 2008, hit all sectors negatively. An important lesson from the analysis of the crisis is not its causes, but rather the reference to the drawbacks of globalization, in the form of dismantling the consequences of this crisis. Building industry is a specific branch of the Czech economy, which has responded to the outbreak, the course and the retreat of crisis, in a unique way. Both pre-investment and investment phases of a construction project are time-consuming, resulting in a delayed response - inertia, to changes in the state of the economy that are reflected in aggregate demand from which demand for construction output is derived. The thesis focuses mainly on the development market, where it focuses in detail on evolution of housing construction in the pre-crisis, crisis and post-crisis period. The set of incorrect steps, decisions and inactivity of residential developers caused a unique phenomenon - the house-offer crisis. Therefore, the result of the work is methodological recommendations - a set of steps whose observation should reduce the negative effects of the crisis on the construction industry and avoid the re-emergence of the house-offer crisis. Economic cycles give us two assurances: each growth is followed by fall and vice versa. Nowadays it is not possible to predict the causes of the future crisis or its length, but it is important to prepare for it.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationTRUSKA, A. Modelování vývoje cen u dodávané stavební produce v krizovém období [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other119531cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137900
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHospodářské krize 2008cs
dc.subjectčeské stavebnictvícs
dc.subjectdeveloperský trhcs
dc.subjectbytová výstavbacs
dc.subjectpoptávka vs. nabídkacs
dc.subjectmodelování cencs
dc.subjectkrize nabídky bytůcs
dc.subjectEconomic crisis 2008en
dc.subjectCzech building industryen
dc.subjecthouse developer marketen
dc.subjecthousing constructionen
dc.subjectdemand vs. offeren
dc.subjectprice modelingen
dc.subjecthouse-offer crisisen
dc.titleModelování vývoje cen u dodávané stavební produce v krizovém obdobícs
dc.title.alternativePRICE MODELING OF BUILDING PRODUCTION IN THE CRISIS PERIODen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2020-06-06-15:12:05cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid119531en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:44:22en
sync.item.modts2021.11.22 21:49:50en
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-46596.pdf
Size:
80.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-46596.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-46590.pdf
Size:
256.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-46590.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-46591.pdf
Size:
164.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-46591.pdf
Collections