Vnímání řidiče v různých podmínkách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca je zameraná na porovnanie vnímania dopravných značiek a reklamných plôch v dvoch rôznych podmienkach deň a noc so zameraním na vizuálne rozptýlenie vodiča. Úvodná časť sa zaoberá analýzou súčasného stavu prvkov pôsobiacich na vodiča s dôrazom na psychické procesy a zmysli vodičov ovplyvňujúce bezpečnosť dopravy. Analytická časť čerpá z videozáznamov z jazdných skúšok, ktorých cieľom bolo monitorovanie optických reakcií vodičov. Výsledné dáta boli vyhodnotené za účelom zistenia časovej náročnosti pohľadov vodičov na jednotlivé prvky a následné porovnané v rozdielnych podmienkach. Posledná kapitola zahrňuje interpretáciu výsledkov analýzy s navrhnutím ich využitia pre zvýšenie bezpečnosti dopravy.
This diploma thesis is focused on the comparison of perception of traffic signs and advertising areas in two different conditions day and night with focus on visual distraction of the driver. The introductory part deals with the analysis of the current state of the elements acting on the driver with an emphasis on mental processes and the senses of drivers affecting traffic safety. The analytical part draws on the videos from driving tests, the whose goals was to monitor the optical reactions of drivers. The resulting data were evaluated with goal to determine the time consuming views of the drivers on individual elements and the compared in different conditions. The last chapter includes the interpretation of the results of the analysis with suggestion of their use to increase traffic safety.
Description
Citation
SERIŠ, J. Vnímání řidiče v různých podmínkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)
Date of acceptance
2019-11-15
Defence
Na otázky komise odpověděl. Zodpověděl otázky oponenta i vedoucího závěrečné práce. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil. Studentovi byly k diplomové práci položeny následující otázky: Co je to podíl pohledů na početnost dopravního značení? Kolik procent značek zaznamenají? Jaké množství značek bylo na trase? Díval ste se na práci Centra dopravního výzkumu o vnímání bilboardů? Povedlo se Vám měřit dobu vnímání, kdyby byla v okolí nehoda?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO