Vinařství Marcinčák Novosedly

Abstract
Zadáním bakalářské práce je architektonická studie objektu vinařství na Staré Hoře v obci Novosedly. Součástí objektu jsou kromě výroby vína také reprezentativní prostory (degustace, prodejna vína) a ubytování pro hosty i majitele. Práce vychází z již vypracované studie v předmětu AG032 – Ateliér architektonické tvorby II, na kterou navazoval předmět AG036 – Komplexní projekt a celý projekt je zakončen bakalářskou prací na dané téma. Návrh zahrnuje dva samostatné objekty – výrobní objekt a reprezentativní objekt, které leží na opačných stranách parcely. Výrobní objekt je jednopodlažní a částečně schovaný pod terénem. Tvar reprezentativní stavby je inspirován plodem vinné révy. Reprezentativní budova je dvoupodlažní, v prvním nadzemním podlaží se nachází ubytování pro hosty včetně zázemí pro personál a pokoj pro majitele, ve druhém nadzemním podlaží najdeme degustační místnost, hygienické místnosti pro hosty a v neposlední řadě také cateringovou část. Situování objektu ve svažitém terénu nám umožňuje krásný výhled na nedaleký Mikulov. Dřevěná terasa navržená vedle reprezentativního objektu dokončuje tvar plodu vinné révy.
The assignment of the bachelor's thesis is an architectural study of a winery in Stará Hora in the village of Novosedly. In addition to wine production, the building also includes representative spaces (tasting, wine shop) and accommodation for guests and owners. The work is based on an already prepared study in the subject AG032 - Studio of Architectural Creation II, which was followed by the subject AG036 - Complex project and the whole project ends with a bachelor's thesis on the topic. The design includes two separate objects - a production object and a representative object, which lie on opposite sides of the plot. The production building is one-storey and partially hidden under the terrain. The shape of the representative building is inspired by the fruit of the vine. The representative building is two-storey, on the first floor there is accommodation for guests, including facilities for staff and a room for the owner, on the second floor there is a tasting room, hygienic rooms for guests and last but not least a catering area. The location of the building in a sloping terrain allows us a beautiful view of nearby Mikulov. The wooden terrace designed next to the representative building completes the shape of the vine fruit.
Description
Citation
DUMKOVÁ, D. Vinařství Marcinčák Novosedly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-08
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt Vinařství Marcinčák Novosedly. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: Koncepční řešení hlavního objektu a vlastního výrobního objektu - dva odlišné přístupy? Tvarově předurčený půdorys - problémové vztahy? Architektonické řešení je zpětně doplňováno? JV fasáda ubytovací části - velké měřítko? Následovala odborná rozprava s dotazy komise: Jak je řešena dřevěná fasáda? Propis tvarového řešení do dispozice? Jaký je tedy skutečný přínos tvarového řešení? Návaznost okenního rámu na stěny? Má vůbec výkres situace místa stavby nějakou vypovídající informaci? Jaké jsou provozní návaznosti? Kde je zázemí pro recepci? Proč máte mechanicky kotvenou fólii, když je přitížena zeminou? Proč máte hydroizolaci ve formě parozábrany navrženou ze 2 pásů? Jaké jsou výšky otvorů vzhledem obložkám? Proč máte navrženy prahy u výplní otvorů? Jak funguje navržená geometrie členění střech? Jaká by byla úprava dřevěných prvků v exteriéru? Co bude v prostoru pod schody? Jak je řešen nástupní stupeň schodiště? Jak odvedete splašky dle zákresu v situaci? Jak odkanalizujete přízemní část objektu? Na připomínky oponenta reagovala studentka přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídala poněkud nejistě, některé z nich nebyla schopna zodpovědět zcela uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO