Stanovení výše pojistného plnění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Předmětem diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění po požáru na nemovitosti v Louce. První teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů v oblasti oceňování nemovitostí a pojišťovnictví. Dále praktická část je soustředěna na vlastní výpočet ocenění posuzované nemovitosti nákladovou metodou, která se uplatní ve třech časových obdobích. Nakonec se stanoví výše nákladů na opravy po pojistné události pomocí položkového rozpočtu tvořeného v programu BUILDPower S. Na závěr diplomové práce se zhodnotí výše pojistného plnění a porovná s pojistnou smlouvou.
The goal of this diploma thesis is to determine the insurance payment that should be paid to the insured person in case of fire of a detached house in Louka. The theoretical part defines basic terms related to valuation of real estates and insurance industry. The following practical part focuses on the valuation of the immovable property in Loučka using the cost approach in three different periods of time. Subsequently the expenses for repairs are determined by using the method of itemized budget, using BUILDPower S. Lastly the determined insurance payment is compared to the insurance contract.
Description
Citation
HOLOMČÍKOVÁ, H. Stanovení výše pojistného plnění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-11-02
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Stanovení výše pojistného plnění. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla řádně. Rovněž na doplňkové otázky odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: Jakou uvažujete životnost plastových oken? Jakou hodnotu jste použila v diplomové práci? prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. položil otázku: K jakému účelu sloužila stavba hodnocená v diplomové práci? Ing. Pavel Klika, Ph.D. položil otázku: Po jakém časovém období je vhodné stavbu přecenit s ohledem na výši pojistného? doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. položil otázku: K jakému účelu jste použila koeficienty Kp a pp? Je vhodné tyto koeficienty používat při výpočtu reprodukční ceny? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO