Návrh rozváděčového systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práca popisuje postup návrhu rozvodne nízkeho napätia (nn) vychádzajúceho zo zadanej schémy zapojenia. V prvej časti návrhu rozvodne nn sa práca zaoberá úpravou zadanej schémy zapojenia a jej analýzou potrebnou pre pokračovanie v návrhu rozvodne. Hlavná časť práce popisuje tvorbu schémy vo výpočtovom programe, prevedenie jednotlivých výpočtov potrebných pre bezpečné a bezporuchové fungovanie stanice. Tu práca poukazuje na riešenia stavov, kde zadaná schéma nesúhlasí s vypočítanými hodnotami. Obvod bol testovaný na úbytky napätí a rozloženie záťaže, 3-fázový symetrický skrat a 1-fázový skrat. Ďalej sa práca zaoberá návrhom rozvádzačov pre rozvodňu nízkeho napätia. Nakoniec bola vytvorená vizualizácia v 3D a spracovaná cenová ponuka na materiál potrebný pre výrobu rozvádzača, výrobu rozvádzača a záložný zdroj UPS.
The thesis depicts the substation of low voltage switchgear design (nn) based on the back scheme of its connection. In the first part of the switchgear design nn the thesis deals with the adjustment of the back connection scheme and its analysis necessary for continuation of its switchgear designing. The main part of the thesis describes the scheme creation in a computer program, the implementation of certain computations requisite for safe and failure-free operation of the station. Here, the thesis points out the solutions of conditions, where the back scheme does not agree with the calculated results. The circuit was tested for voltage drop and load decomposition, symmetrical 3-phase short circuit and 1-phase short circuit. Further, the thesis dwells on the switchgear designing of low voltage switchgear. Finally was created in 3D visualization and treated bid for the material needed for the production of switchgear system, production of switchgear system and UPS.
Description
Citation
RÓŽA, Š. Návrh rozváděčového systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Student seznámil komisi se svou prací na téma Návrh rozváděčového systému. Student odpověděl na otázky oponenta. Doc. Blažek položil otázku, jestli byly kontrolovány jednotlivé prvky na tepelné namáhání, na kterou po diskuzi student odpověděl. Ing. Kohout měl dotaz k návrhu velikosti výkonu UPS, na kterou student pohotově odpověděl. Doc. Drápela položil několik otázek týkajících se jištění.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO