2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 495
 • Item
  Termovizní diagnostika elektrických zařízení a prvků distribučních sítí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Kostkan, Petr; Drápela, Jiří; Šlezingr, Jan
  Bakalářská práce se zabývá využitím termografie v oblasti diagnostiky zařízení a prvků distribučních sítí elektrizační soustavy. Cílem práce je stanovení nejproblémovějších prvků využitím výsledků jednotlivých měření termodiagnostiky. Dosahuje toho zpracováním dat z termovizních měření a sestavením databáze závad. V následném kroku jsou analyzovány nejporuchovější prvky a zařízení a navržena opatření, která by zlepšila spolehlivost a bezporuchovost distribučních sítí elektrizační soustavy ČR.
 • Item
  Snímač rychlosti otáčení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Dudáš, Juraj; Prudík, Martin; Knobloch, Jan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou snímania otáčok a polohy rotačných zariadení. Práca je rozdelená a teoretickú a praktickú časť. V prvej teoretickej časti rozoberá problematiku snímania otáčok a polohy, zaoberá sa možnosťami snímania , druhmi otáčkomerov a snímačov polohy. Ďalej v tejto časti skúmame aktuálne možnosti trhu v oblasti týchto snímačov. V druhej časti prakticky realizujeme snímač otáčok a polohy. V úvode tejto časti sú definované hlavné prvky, ktoré budú použité na tomto zariadení. Následne je z týchto prvkov vytvorená schéma zapojenia a doska plošných spojov. Práca ďalej opisuje samotnú výrobu zariadenia jeho programovanie a uvedenie do funkcie. Praktická časť je zakončená testovaním výrobku. V závere práce je zhodnotený celý postup práce a výsledky dosiahnuté v bakalárskej práci.
 • Item
  Start elektrizační soustavy ze tmy s pomocí EDU
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Puchnar, Jiří; Mastný, Petr; Fejta, Libor
  Tato bakalářská práce má za cíl seznámit čtenáře s cvičením Blackout, které je každoročně provozováno na Jaderné elektrárně Dukovany. Tato cvičení simulují situaci, kdy dochází ke ztrátě napájení vlastní spotřeby a kroky vedoucí k jeho obnově. Následně se zaměřuje na postup řešení obnovy energetické soustavy České republiky s pomocí EDU. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části je vymezen pojem Blackout, popsáno zapojení elektrárny do přenosové soustavy ČR, vyvedení výkonu do rozvodny Slavětice a blízké zdroje napájení. Spotřebiče na EDU jsou členěny do kategorií podle důležitosti napájení. Jejich členění a způsoby napájení při běžném provozu i za jiných situací jsou popsán ve třetí kapitole této práce. V práci uvádím možnosti a trasy obnovy při ztrátě napájení vlastní spotřeby EDU. Vnitřní i vnější. Z nedostatku napájení mohou pramenit rizika, která popisuje kapitola pátá. V závěru první části je uveden příklad jednoho z možných způsobů obnovy napájení z vnějšího zdroje. Druhá část práce se zaměřuje na obnovu ES s pomocí EDU. Má za cíl popsat konfiguraci přenosové soustavy, použití ostrovního provozu a některé specifické vlastnosti souvisejícími s ostrovním provozem. V této části uvádím i některé nové možnosti pro zvýšení odolnosti ES ČR a bezpečnosti EDU. Závěr shrnuje smysl cvičení Blackout spolu s přínosy této práce a několik doporučení.
 • Item
  Laboratorní pulsní zdroj s výstupní lineární stabilizací
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Lednický, Marek; Šebesta, Jiří; Dušek, Martin
  Práce se zabývá problematikou impulsních (spínaných) zdrojů. Teoretická část obsahuje historický vývoj, porovnání s lineárními zdroji a základní zapojení spínaných zdrojů. Dále obsahuje popis jednotlivých částí spínaných zdrojů jako jsou usměrňovače, měniče a stabilizátory. V praktické části se nachází návrh, popis funkce a sestavení laboratorního pulsního zdroje s výstupní lineární stabilizací.
 • Item
  Způsoby testování desek plošných spojů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Průša, Tomáš; Raida, Zbyněk; Urbanec, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem testeru pro základové desky používající modul počítače typu PC pod názvem CM-iTC a rozborem jeho vstupních/výstupních pinů. Jsou zde uvedeny kombinace vstupů/výstupů testovaných desek a modulu se zaměřením na možné chyby a jejich specifikace. Jsou uvedeny návrhy na řešení, jak tyto chyby zjistit.