Příprava hydrogelů s přídavkem extraktu z matolin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Obsahem této bakalářské práce je příprava hydrogelů s antioxidačními vlastnostmi. Těchto vlastností je dosaženo přídavkem extraktu z matolin. Teoretická část práce stručně shrnuje základní charakteristiky gelů a popisuje základní velečiny v reologii. Dále je popsána klasifikace, příprava a využití hydrogelů. Pozornost je věnována především gelům spadajícím do kategorie takzvaných jedlých hydrogelů. Jsou také uvedeny informace o antioxidantech a matolinách. V experimentální části jsou charakterizovány extrakty z matolin z pohledu obsahu sacharidů, fenolických látek, flavonoidů a antioxidačních vlastností. Samotná extrakce byla provedena za studena do různě koncentrovaných vodných roztoků ethanolu. Pro přípravu hydrogelů byl použit extrakt s nejvyšší celkovou antioxidační aktivitou, stanovenou pomocí metody s ABTS. Pro přípravu hydrogelů byla použita agaróza. U hydrogelů byla sledována změna reologických vlastností v důsledku přidání připravených extraktů. Konkrétní skupiny v hydrogelech byly stanoveny pomocí FTIR.
The scope of this bachelor thesis is the preparation of hydrogels with antioxidant properties. These properties are achieved by the addition of grape pomace extract. The theoretical part of the thesis briefly summarizes the basic characteristics of the gels and describes the basic quantities in rheology. Furthermore, the classification, preparation and use of hydrogels are described. Attention is paid in particular to gels falling into the category of edible hydrogels. Information on antioxidants and matolins is also given. In the experimental part, extracts from grape pomace are characterized in terms of carbohydrate content, phenolic compounds and antioxidant properties. The extraction itself was carried out in different concentrated aqueous ethanol solutions. The extract with the highest total antioxidant activity, as determined by the ABTS method, was used for the preparation of the hydrogels. Agarose is used for the preparation of hydrogels. The change in the rheological properties of the hydrogels due to the addition of the prepared extracts was observed. The specific structures in the hydrogels were determined by FTIR.
Description
Citation
MOJŽÍŠEK, J. Příprava hydrogelů s přídavkem extraktu z matolin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biochemická technologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Zmínil jste, že macerace odpadů probíhala 7 dní, za jakých podmínek probíhal daný experiment? Jaká byla nejnižší použitá koncentrace ethanolu? Byla použita nějaká ochrana proti mikrobiální kontaminaci? Jaký je účel přídavku extraktu z matolin do hydrogelů? Jaké je použití těchto gelů? Vedly přídavky extraktů ke zpevnění gelu? prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. Z jaké odrůdy vína byly použité matoliny? doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. V práci jste stanovovali antioxidační aktivitu gelu, jak byla tato aktivita stanovena? Popište průběh experimentu. doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. Kde jste získali použité matoliny? Student odpověděl na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi student prokázal výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Student prokázal nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO