Digitální klima II.

Abstract
V diplomové práci Digitální klima II. se zabývám reprezentací vztahu fyzické a virtuální hmoty. Výsledná prezentace proběhne na úrovni videoinstalace v negalerijním prostředí. V procesu práce zaznamenávám vlastní zkušenost postupné práce s procesy ovlivnění fyzické hmoty keramické hlíny a virtuální hmoty rozhraní softwarů. Předmětem práce je remediace fyzického materiálu, který je ve své surovosti podpořen absencí glazury či jakékoliv jiné ušlechtilé povrchové úpravy, která by se dala považovat za jistou metaforu dnešní doby, zkrášlujících AR face filtrů na sociálních médiích, Photoshopu a nedosažitelných standardů krásy a falešně propagovaných produktů.
In the diploma thesis Digital Climate II. I'm dealing with the representation of the relationship between physical and virtual matter. The final presentation will take place via video installation in a non-gallery environment. In the work process, I record my own experience of gradual work with the processes of influencing the physical mass of ceramic clay and virtual mass software interfaces. The subject of the work is a remediation of physical ceramic material, whose raw materiality is supported by its absence of glaze or any other noble surface treatment, which could be considered a certain metaphor of today, beautifying AR face filters on social media, Photoshop and unattainable standards of beauty and falsely promoted products.
Description
Citation
SIDLÁROVÁ, K. Digitální klima II. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (předseda) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. et MgA. Martin Žák (člen) BcA. Ondřej Merta (člen) MgA. Jonáš Strouhal (člen) MgA. Valentýna Janů (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Martina Drozd Smutná (člen) Mgr. et Mgr. Anežka Bartlová (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby autorka pouští krátkou digitální animaci, jež je součástí celku diplomové práce – instalace tvořené videem, kovovou konstrukcí se skleněnými policemi nesoucími několik keramických objektů a digitálního tisku na papíře. Po prezentaci videa K. Sidlárová přibližuje své obsahové záměry a volby výrazových prostředků. Následně jsou přečteny posudky vedoucího a oponenta. Jelikož v nich výraznější podněty k diskuzi nezazněly, byla otevřena rozprava. Ta se soustředí především na vztah základních komponentů – objektů, videa a tisku – a specificky se soustřeďuje na pohyb na rozhraní skutečností / digitálním (simulovaným) prostorem. Otázky se také týkají tisku na papíře, u něhož opakovaně zaznívají pochyby nad tím, zda je jeho zakomponování do objektu přínosné.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO