Ocenění s využitím informačního modelu budovy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je s využitím modelu BIM ocenit stavbu nákladovým způsobem. Práce se zabývá představením BIM, popisu historie, zaváděním a potřebou BIM ve stavebnictví. Dále je v práci obsažen popis metod ocenění se zvláštním zaměřením na nákladový způsob ocenění. Pro účely práce byl vytvořen 3D model rodinného domu. Takto vytvořený model byl oceněn několika nákladovými způsoby ocenění – propočet dle technickohospodářských ukazatelů, položkový rozpočet, nákladové ocenění BIM. Práce obsahuje popis postupu při ocenění pomocí BIM a vyhodnocení cen všech nákladových způsobů.
The aim of this diploma thesis is to appraise the construction using the BIM model with cost approach. The work deals with the introduction of BIM, a description of history, implementation and the need for BIM in construction. Furthermore, the work contains a description of valuation methods with a special focus on the cost approach. A 3D model of a family house was created for the purposes of the diploma thesis. The subject property was valued by several cost approach methods - appraisal using technical and economic indicators, item budget, cost approach in BIM. The thesis contains a description of the procedure for valuation using BIM and assessment of prices of all appraise methods.
Description
Citation
PRŮCHA, A. Ocenění s využitím informačního modelu budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-11-02
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Ocenění s využitím informačního modelu budovy. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: Jak by vypadaly ceny v tabulce porovnání vypočtených cen bez započtených cen přesunu hmot. Je možné porovnat ceny do stejné úrovně informací pro všechny použité programy? prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. položil otázku: Jaký je Váš názor na modelování BIM pro starou stoletou budovu? Jaký přínos by to mohlo mít pro správu nemovitostí? Ing. Josef Čech, Ph.D. položil otázku: Máte zkušenosti s programem ArchiCAD? Zabýval jste se řešením BIM u dopravních staveb? Ing. Ing. Pavel Klika, Ph.D. položil otázku: Vysvětlete jednotlilvé procentuální odpočty u hodnot staveb stanovených dle THU. Existuje knihovna BIM starších výrobků, které by bylo možné pro modelaci použít?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO