Architektonický styl není příliš významným cenotvorným faktorem

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Architektonický styl, sloh nebo směr je vlastnost stavby, která diferencuje a identifikuje identitu každé této entity z hlediska architektonické struktury, pozoruhodnosti nebo historie. Jednou z nejvýznamnějších součástí kulturního dědictví a bohatství každého národa jsou národní kulturní památky. Národních kulturních památek, v podobě nemovitých staveb, je v České republice nespočet. Více než polovina objektů je využívána k rezidenčním účelům, tedy k bydlení. V současné době pro tento typ staveb neexistují zcela relevantní oceňovací metody a postupy, které by dokázaly památkovou hodnotu, architektonickou i historickou, zcela zakomponovat do oceňovacího procesu a výsledné tržní hodnoty. Studie vyhodnocuje vliv nejvýznamnějších architektonických stylů, jako možných cenotvorných faktorů bytových jednotek, které jsou součástí památkově chráněných bytových domů. Pro výzkum byly použity cenové údaje realizovaných prodejních cen, získané z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Dále data z Českého statistického úřadu a v neposlední řadě data získaná z databáze Národního památkového ústavu, konkrétně z Památkového katalogu. Po vytvoření dostatečně velké databáze bylo zkoumáno, zda architektonické styly budov ovlivňují tržní hodnotu i výslednou cenu bytových jednotek, které jsou součástí těchto staveb. Výsledky byly zpracovány pomocí statistického vyhodnocení.
An architectural style, style or direction is a characteristic of a building that differentiates and identifies the identity of each such entity in terms of architectural structure, not ableness or history. National cultural monuments are one of the most important parts of the cultural heritage and wealth of any nation. There are countless national cultural monuments in the form of immovable buildings in the Czech Republic. More than half of the buildings are used for residential purposes, i.e., for housing. At the moment, there are no completely relevant valuation methods and procedures for this type of building that would be able to fully integrate the historic value, both architectural and historical, into the valuation process and the resulting market value. The study evaluates the influence of the most important architectural styles, as possible price-forming factors of housing units that are part of heritage-protected apartment buildings. The price data of realized sales prices, obtained from the Czech Land Surveying and Cadastral Office, were used for the research. Furthermore, data from the Czech Statistical Office and, last but not least, data obtained from the database of the National Monuments Institute, specifically from the Monuments Catalogue. After creating a sufficiently large database, it was investigated whether the architectural styles of the buildings influence the market value and the resulting price of the housing units that are part of these buildings. The results were processed using statistical evaluation.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2022. vol. 33, č. 3-4, s. 72-78. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO