Srovnání rozšířené reality na Lume Pad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá možným vylepšením aplikácií, ktoré využívajú rozšírenú realitu. Cieľom bakalárskej práce je zistiť, či technológia svetelného poľa tabletu Lume Pad poskytuje lepšiu navigáciu a manipuláciu s objektmi v rozšírenej realite. Pre splnenie cieľa bakalárskej práce je potrebné dôkladné štúdium rozšírenej reality, technológie svetelného poľa, herného enginu Unity a tabletu Lume Pad. Na základe naštudovaných informácií je implementovaná aplikácia v hernom engine Unity, ktorá spája rozšírenú realitu a technológiu svetelného poľa. Aplikácia obsahuje testy, ktoré poukazujú na možné vylepšenia. Testy sa zameriavajú na navigáciu a manipuláciu s objektmi v rozšírenej realite. Pomocou vzorky užívateľov je finálna aplikácia otestovaná a na základe výsledkov z testovania je vyvodený záver.
This bachelor's thesis deals with the possible improvement of applications that use augmented reality. The aim of the bachelor thesis is to find out whether the light field technology of the Lume Pad tablet provides better navigation and manipulation with objects in augmented reality. To fulfill the goal of the bachelor thesis, a thorough study of augmented reality, light field technology, the Unity game engine and the Lume Pad tablet is necessary. Based on the studied information, an application is implemented in the Unity game engine, which combines augmented reality and light field technology. The app contains tests that point to possible improvements. The tests focus on navigation and manipulation with objects in augmented reality. Using a sample of users, the final application is tested and based on the results of testing, a conclusion is drawn.
Description
Citation
OLEARČIN, D. Srovnání rozšířené reality na Lume Pad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Mrázek, Ph.D. (člen) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných, např. ohledně vysvětlení způsobu testování realizačního výstupu. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře / B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO