Vinařství Marcinčák Novosedly

Abstract
Předmětem bakalářské práce pro akademický rok 2020/21 bylo navržení reprezentačního a výrobního prostoru pro vinaře Petra Marcinčáka, vlastníka vinařství Marcinčák, jehož dosavadní objekt neodpovídá požadované reprezentaci. Nově vzniklý objekt se nachází na kraji obce Novosedly, na vyvýšeném kopci Stará hora. Tento pozemkem nabízí unikátní výhled na vinnou oblast Pálava a na nedaleké vinařské město Mikulov, jehož dominantou je místní zámek. Pozemek je situován do kopce. Jeho terén je svažitý pomocí tzv. teras, kdy jednotlivé terasy jsou od sebe vzdáleny až čtyři metry na výšku. Za pomocí těchto výškový rozestupů jsem si mohla dovolit navrhnout částečně zapuštěnou stavbu. Reprezentační část a výrobní část jsou umístěny odděleně tak, aby výroba nerušila možné hosty vinařství. Výrobní hala je navržena ve spodní části parcely. Konstrukčně se jedná o skeletový systém s vegetační střechou. Reprezentační stavba je navržena jakou soustava tří kvádrů poskládaných do trojúhelníku s výškovým rozdílem jednotlivých bloků. Vzniklé místo mezi kvádry je využito pro komunikaci. První nadzemní podlaží, zároveň vstupní, slouží jako recepce pro nově ubytované hosty, degustační místnost a ubytovací část. Druhé nadzemní podlaží se využívá ke cateringu a reprezentaci vín. První podzemní podlaží plní funkci ubytovací. Celá stavba je navržena z monolitického železobetonu. Hlavní část degustace a cateringu je kvůli velkému rozponu řešena železobetonovými rámy. Střechy jsou využity jako terasy nebo vegetační střechy s výjimkou zastřešení posledního nadzemního podlaží, kde se jedná o klasickou jednoplášťovou střechu. Fasáda objektu je řešena individuálně v závislosti na výškové úrovni podlaží. Pro podzemní podlaží je zvolen kamenný obklad. První nadzemní podlaží je opatřeno dřevěným obkladem. Poslední nadzemní podlaží má fasádu bílou, tvořenou venkovní hlazenou omítkou Baumit.
The subject of the bachelor's thesis for the academic year 2020/21 was the design of a representative and production space for winemaker Petr Marcinčák, the owner of the Marcinčák winery, whose current object does not correspond to the required representation. The newly created building is located on the outskirts of the village Novosedly, on an elevated hill Stara hora. This plot offers a unique view of the Palava wine region and the nearby wine town of Mikulov, which is dominated by the local castle. The land is situated uphill. Its terrain is sloping using the so-called terraces, where the individual terraces are spaced up to four meters in height. With the help of these height spacings, I could afford to design a partially recessed building. The representation part and the production part are located separately so that the production does not disturb possible guests of the winery. The production hall is designed in the lower part of the plot. Structurally, it is a skeletal system with a vegetation roof. The representative building is designed as a system of three blocks folded into a triangle with the height difference of the individual blocks. The space was created between the blocks and is used for communication. The first floor, also the entrance, serves as a reception for newly accommodated guests, a tasting room and accommodation. The second floor is used for catering and wine representation. The first underground floor serves as an accommodation. The whole building is designed from monolithic reinforced concrete. The main part of the tasting and catering is solved by reinforced concrete frames due to the large span. The roofs are used as terraces or vegetation roofs, with the exception of the roofing of the last above-ground floor, where it is a classic single-skin roof. The facade of the building is designed individually depending on the height of the floor. Stone cladding is chosen for the underground floor. The first floor is
Description
Citation
JANOVSKÁ, T. Vinařství Marcinčák Novosedly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-08
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt Vinařství Marcinčák Novosedly. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: Koncept má sklon ke schematismu. Proč? Složitá vazba vstupního a zapuštěného podlaží - jaký je důvod? Architektura nevytváří pocit syntézy? jaký je důvod? Následovala odborná rozprava s dotazy komise: Prověřovala jste hmotové řešení v krajině, v dálkových pohledech? Okna připomínají výlohy samoobsluh z dřívějších dob. Zabývala jste se funkcí těchto okenních výplní? Jak jste řešila nároží? Zabývala jste se tepelnou stabilitou s ohledem na velké střešní výplně otvorů? Co znamená S40 (asfaltový pás)? Jakou má tl.? Proč jsou takto navrženy nosné obvodové konstrukce? Jakou ocel dáváme do železobetonu? Z čeho je řešena tepelná izolace? Jak je řešena úprava proti hmyzu? Co je to velkoformátový dřevěný obklad? Jak je stavba prostorově ztužena? Jak bude vypadat střešní svod v pohledu? Venkovní terasa je ŽB? Jak je u ŽB průvlaku v místě ŽB desky zabráněno proti tepelnému mostu? Jak se přerušuje v tomto místě tepelný most? Proč jsou řešeny ŽB průvlaky obkladem ze dřeva? Proč nenavazují na fasádách na sebe okna? Jak lze čistit navržený autorský detail? Na připomínky oponenta reagovala studentka přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídala poněkud nejistě, některé z nich nebyla schopna zodpovědět zcela uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO