Problematika svařování korozivzdorné oceli 1.4541

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá svařováním austenitické oceli použité u horní části PG v JE Dukovany a vhodnou technologií opravy svařováním při výměně této části. Část kapitoly je věnovaná progresivním metodám TIG jako je použití horkého drátu nebo orbitální svařování potrubních dílů. Experimentem je ověřováno nastavení optimálních parametrů modifikovaného TIG svařování s mechanizovaným podáváním drátu se svařovacím zdrojem od společnosti EWM. Souborem navržených zkoušek NDT doplněných o destruktivní zkoušky včetně metalografických bylo prokázáno správné zvolení metody, způsobu provedení a použitého přídavného materiálu. Tyto zkoušky byly doplněny o zkoušku měření tvrdosti svarového spoje a v místech TOO. V části vyhodnocení experimentu bylo shrnuto provedení a popsány výsledky zkoušek s doporučením k možnému pokračování v procesu pro kvalifikaci spoje s vyhotovením WPQR.
This thesis focuses on austenitic steel welding in the upper part of a steam generator at the nuclear power station Dukovany, and the suitable technology when replacing this part. Part of this thesis is dedicated to the progressive methods TIG, such as the use of hot wire or orbital welding of pipe parts. The experiment in this thesis project tests the optimal parameters setup when welding while using a modified TIG method; a motor-fed hot wire with a welding source from EWM manufacturer was used in this project. Number of NDT tests, along with destructive tests including metallographic tests, demonstrated and verified that the methods, the additional materials and the way the experiment was carried out were chosen correctly and proved effective. These tests also included the hardness of the welding point and TOO locations. The experiment assessment part summarizes the experiment execution, describes the results of the tests, and recommends further continuation in the process toward WPQR
Description
Citation
ŠMARDA, V. Problematika svařování korozivzdorné oceli 1.4541 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kubíček, IWE (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Marek Slováček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Je do budoucna počítáno se změnou geometrie svaru, aby byl svarový spoj pro obě dvě technologie stejný? (otázka byla plně zodpovězena) 2. Kolik svarů jste zhotovil a jak dlouho jste musel čekat na teplotu interpass? (otázka byla plně zodpovězena) 3. Je kontrola rentgenem dostačující, pro takto zhotovené vícevrstvé svary? (otázka byla plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO