Kompozitní cementy s termosetickým polymerem – příprava a vlastnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a studiem kompozitního materiálu na bázi termosetického polymeru (fenolické pryskyřice) a anorganického pojiva (hlinitanového cementu). Tento polymer-cement kompozit se vyznačuje velmi vysokými mechanickými pevnostmi, tepelnou stabilitou a odolností proti vlhkosti. Speciální příprava zahrnuje vysokosmykové zpracování, které do značné míry ovlivňuje výsledné vlastnosti kompozitu. Teoretická část odhaluje příčinu výborných vlastností, které jsou charakteristické pro tento polymer-cement kompozit a nikoli pro kompozit s jiným typem anorganického pojiva. Dále sleduje chemické a fyzikální procesy, které se odehrávají v kompozitní směsi během zpracování a tuhnutí, environmentální odolnost a obecné použití polymery modifikovaných cementů. V praktické části je uvedena laboratorní příprava fenolické pryskyřice a studium pevnosti v tahu za ohybu v závislosti na obsahu pryskyřice v kompozitní směsi. Pevnost v tahu za ohybu byla měřena na univerzálním testovacím přístroji Zwick Z010. Ke studiu mikrostruktury materiálu byla použita optická mikroskopie.
This bachelor’s thesis deals with the preparation and study of composite material based on thermosetting polymer (phenol resin) and inorganic binder (high alumina cement). Very high mechanical properties, considerable stability to moisture and heat are specific properties of this polymer-cement composite. The special preparation means high-shear mixing, which depends resultant properties of composite to a considerable extent. Theoretical part reveals the reason of high achievements, which are typical for this polymer-cement composite but not for other type of inorganic binder used in this composite. This part furthermore studies chemical and physical processes, which occurs in composite mixture during processing and hardening, environmental durability and general applications of polymer modified cements. Practical part includes the laboratory preparation of phenol resin and the study of flexural strength of composite according to resin content in composite mixture. The flexural strength was measured by universal test machine Zwick Z010. Microstructure of material was observed by optical microscopy.
Description
Citation
SURMAN, F. Kompozitní cementy s termosetickým polymerem – příprava a vlastnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-23
Defence
Student stručně ale přehledně shrnul problematiku své bakalářské práce a vyložil hlavní výsledky. V diskuzní části správně reagoval na otázky oponenta a prokázal dobrou orientaci ve studované problematice.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO