2008

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 106
 • Item
  Optimalizace povrchové úpravy mědi pro bodové svařováni
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Šilhavý, Miroslav; Zmrzlý, Martin; Šoukal, František
  struktura kovových materiálů, vlastnosti mědi a cínu, bodové svařování, fázové rovnováhy ve svarových spojích
 • Item
  Možnosti povrchových úprav korozivzdorných ocelí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Mach, Pavel; Zmrzlý, Martin; Svěrák, Tomáš
  Struktura korozivzdorných ocelí, technologie povrchových úprav, chemické úpravy austenitických ocelí, úpravy v radiofrekvenčním plazmatu.
 • Item
  Bezsádrovcové cementy s retardovaným tuhnutím přísadou plastifikátorů a alkalické složky.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Sedlařík, Tomáš; Havlica, Jaromír; Ptáček, Petr
  Tato práce se zabývá přípravou bezsádrovcových cementů s retardovaným tuhnutím. Popisuje jejich přípravu alkalickou aktivací a to s přísadou superplastifikátorů, ale i bez superplastifikátorů. Cílem práce je ukázat možnou cestu náhrady sádrovce v portlandských cementech jinou surovinou. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje byl zvolen jako vhodná náhradní surovina popel z fluidního spalování. Pro testy byl použit mletý ložový popel z třinecké teplárny. Testované pasty byly připraveny alkalickou aktivací. Jako alkalický aktivátor byl použit 50%-ní roztok NaOH a sodné vodní sklo. Z past byly připraveny zkušební trámečky (20x20x100 mm). U testovaných směsí byla prováděna kalorimetrická měření na surových pastách. Dále byly měřeny pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku.
 • Item
  Kompozitní cementy s termosetickým polymerem – příprava a vlastnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Surman, František; Havlica, Jaromír; Šiler, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a studiem kompozitního materiálu na bázi termosetického polymeru (fenolické pryskyřice) a anorganického pojiva (hlinitanového cementu). Tento polymer-cement kompozit se vyznačuje velmi vysokými mechanickými pevnostmi, tepelnou stabilitou a odolností proti vlhkosti. Speciální příprava zahrnuje vysokosmykové zpracování, které do značné míry ovlivňuje výsledné vlastnosti kompozitu. Teoretická část odhaluje příčinu výborných vlastností, které jsou charakteristické pro tento polymer-cement kompozit a nikoli pro kompozit s jiným typem anorganického pojiva. Dále sleduje chemické a fyzikální procesy, které se odehrávají v kompozitní směsi během zpracování a tuhnutí, environmentální odolnost a obecné použití polymery modifikovaných cementů. V praktické části je uvedena laboratorní příprava fenolické pryskyřice a studium pevnosti v tahu za ohybu v závislosti na obsahu pryskyřice v kompozitní směsi. Pevnost v tahu za ohybu byla měřena na univerzálním testovacím přístroji Zwick Z010. Ke studiu mikrostruktury materiálu byla použita optická mikroskopie.
 • Item
  Příprava lehkých kompozitů na bázi alkalicky aktivovaných popílků z vysokoteplotního spalování uhlí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Weiglová, Jana; Havlica, Jaromír; Ptáček, Petr
  Tato práce se zabývá studiem možností přípravy lehkých kompozitů na bázi tuhých zbytků z vysokoteplotního spalování. Důraz je kladen především na možnosti alkalické aktivace vodním sklem a 50% roztokem hydroxidu sodného. Dále se práce zabývá hledáním vhodných příměsí, které po smíšení v alkalickém prostředí uvolňují plyn a tím dávají možnost vzniku lehkým pórovitých kompozitům. Výsledkem práce je návrh jedné nebo několika receptur pro přípravu lehkých kompozitů z tuhých zbytků vysokoteplotního spalování cestou alkalické aktivace. Jako analytické metody bylo užito XRD rentgenové difrakční analýzy především ke zjištění totožnosti produktů hydratace a alkalicko-křemičité reakce (fází) alkalické aktivace.