Oceňování nemovitostí ziskovým přístupem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou oceňování nemovitostí ziskovým přístupem. Teoretická část práce se věnuje definici základních pojmů a základních oceňovacích metod s důrazem na ziskový přístup oceňování nemovitostí. Je charakterizován příjmový a ziskový přístup, jejich rozdíly a proměnné. Následně je definován nemovitý majetek, který potenciálně spadá pod ziskový přístup. Pozornost je věnována též posouzení makroekonomické situace v České republice, jakožto důležitého faktoru při ziskovém oceňování nemovitostí. V aplikační části práce je na případové studii demonstrováno konkrétní ocenění dvou nemovitostí splňujících podmínky pro ocenění ziskovým přístupem. V návrhové části práce je vytvořeno obecné schéma postupu při ziskovém přístupu oceňování nemovitostí a analyzovány výsledky práce. Na závěr jsou diskutovány možnosti užití ziskového přístupu včetně případných omezení v praxi.
This diploma thesis deals with issue of real estate valuation using the profit approach. The theoretical part is devoted to the definition of basic terms and basic valuation methods with emphasis on the profit approach of real estate valuation. The income and profit approaches, their differences and variables are characterized. Subsequently, immovable assets that potentially fall under the profit approach, are defined. Attention is also paid to the assessment of the macroeconomic situation in the Czech Republic as an important factor at profit approach. In the application part of the thesis, a case study is used to demonstrate a specific valuation of two properties meeting the conditions for valuation using the profit approach. In the design part of the thesis, a general scheme of procedure for the profit approach of real estate valuation is developed and the results of the thesis are analyzed. Finally, the possibilities of using the profit approach are discussed, including possible limitations in practice.
Description
Citation
JEDLIČKOVÁ, L. Oceňování nemovitostí ziskovým přístupem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2024-06-10
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných členů komise: 1. prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., položila otázku: Vysvětlete, co obsahuje hrubý a čistý zisk ve Vašich tabulkách. Je uvažována daň z příjmu? 2. doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D., položil otázku: Jaký je rozdíl mezi diskontní a kapitalizační mírou? 3. Ing. Josef Čech, Ph.D., položil otázku: Zohlednila jste náklady na rekonstrukce u zvolených modelových nemovitostí? Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO