Bytový dom s prevádzkou v Hustopečích

Abstract
Novostavba bytového domu s prevádzkou bola navrhnutá na parcele číslo 4542/245 v katastrálnom území mesta Hustopeče. Objekt má 3 nadzemné podlažia a je podpivničený. 1. nadzemné podlažie tvorí byt 3+KK a prevádzka – hračkárstvo. 2. a 3 . nadzemné podlažia sú totožné, na každom sa nachádza jeden byt 3+KK a jeden byt 4+KK. V 1. podzemnom podlaží sa nachádzajú pivničné kóje, technická miestnosť a 3 samostatné garáže. Celkovo je v objekte 5 bytových jednotiek a 1 prevádzka. Bytová časť a prevádzka majú samostatný vstup. Objekt, vrátane bytu č. 101 je navrhnutý ako bezbariérový. Obvodové nosné konštrukcie nadzemných podlaží sú navrhnuté z keramických tvárnic, v podzemnom podlaží z debniacich tvárnic. Základové konštrukcie sú tvorené základovými pásmi z prostého betónu. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové a z keramobetónových panelov. Schodisko je prefabrikované železobetónové. Strecha nad bytovými jednotkami je ťažká, šikmá vegetačná, strecha nad schodiskovým priestorom je plochá.
A new residential building with a commercial space was designed on plot number 4542/245 in the cadastral area of the city of Hustopeče. The building has 3 above-ground floors and a basement. The first floor consists of a 3-bedroom apartment (3+KK) and a toy store. The second and third floors are identical, each containing one 3-bedroom apartment (3+KK) and one 4-bedroom apartment (4+KK). The first basement floor houses storage rooms, a utility room, and 3 separate garages. In total, the building consists of 5 residential units and 1 commercial space. The residential area and the commercial space have separate entrances. The entire building, including Apartment 101, is designed to be accessible for people with disabilities. The external load-bearing structures of the above-ground floors are made of ceramic blocks, while the basement floor uses insulated concrete formwork. The foundation structures consist of plain concrete footing strips. The ceiling structures are monolithic reinforced concrete and ceramic concrete panels. The staircase is prefabricated with reinforced concrete. The roof above the residential units is a heavy, sloping green roof, while the roof above the staircase area is flat.
Description
Citation
OSCITÁ, T. Bytový dom s prevádzkou v Hustopečích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Monika Manychová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. (člen) Ing. arch. Luboš Eliáš (člen) Ing. Lukáš Pobořil (člen) doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Studentka představila svoji diplomovou práci na téma Bytový dům s prevádzkou v Hustopečích a zodpověděla otázky a připomínky oponenta. V prezentaci bylo představeno umístění stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení a následně pak vizualizace stavby. Dále studentka odpověděla na dotazy oponenta: Jakým způsobem je řešena likvidace dešťových vod v rámci objektu a jak proběhla dimenze vsakovacích boxů? Jak jsou likvidovány zachycené dešťové vody v rámci zpevněných ploch v okolí objektu, např. u parkovacích stání? Jakým způsobem je likvidována voda v rámci garážových stání a jakým způsobem jsou kotveny konstrukce vrat? Jak je ke garážovým prostorům přistupováno dle tepelné techniky a je dle Vás navržený izolant skladby S10 v rámci stropu dostatečný? Je Vámi navržená výška a šířka stavebních otvorů u dveří D14+D16 v rámci připravenosti dostatečná? Popište způsob zabudování. Zdůvodněte značně nehospodárné provedení 3.NP v místě šikmých střech. Proč není prostor využit, alternativně proč není střecha zhotovena z jiné, optimálně levnější konstrukce? Jaké jsou benefity hmotného pláště? Plochá střecha a její skladba S15 je řešena jako jednoplášťová střecha bez stabilizačního násypu. Je dle Vás vhodné a možné stabilizovat všechny vrstvy střechy pouze lepením? V místě podélného řezu a detailu okapu je jasně patrný a neřešený tepelný most probíhající po celé délce střechy a který bude s vysokou pravděpodobností dále místo konstrukce ochlazovat. Odstraňte tento problém vhodným schématickým návrhem. Na řezech objasněte provedení hydroizolace spodní stavby v místě přechodu z vodorovné na svislou konstrukci. O jaký druh hydroizolačního spoje se jedná, proč byl použit a jak bude vypadat technologický postup zhotovení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO