Metodika hodnocení informačních systémů

Abstract
Dizertační práce je orientovaná na oblast hodnocení informačních systémů a vymezuje hlavní nedostatky v provozu a řízení informačních systémů v návaznosti na procesy v oddělení informatiky, s částečným přesahem do ostatních částí podniku. Práce dále rozšiřuje současný pohled na hodnocení informačních systémů v podniku a v souladu s cílem práce definuje vlastní metodiku, která vymezuje konkrétní proces hodnocení a člení jeho obsah na jednotlivé dílčí celky. Navržená metodika umožňuje získat přehled o nedostatcích a možných opatřeních v oblasti provozu a řízení informačních systémů. Součástí práce je také kvalitativní ověření metodiky v malé, střední a velké společnosti pomocí případových studií.
The doctoral dissertation thesis is focused on assessment of information systems and defines the main deficiencies in operation and management of information systems in relation to processes in the department of informatics with partial overlapping into the other parts of the company. The thesis further extends the current view of assessment of information systems in the company and, in accordance with the goal of the work, it defines its own methodology, which defines the specific assessment process and subdivides its contents into individual units. The proposed methodology provides an overview of the deficiencies and possible measures in operation and management of information systems. Qualitative verification of methodology in small, medium and large companies using case studies form a part of the thesis as well.
Description
Citation
NOVÁK, L. Metodika hodnocení informačních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) doc. RNDr. Josef Fecenko, CSc. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen)
Date of acceptance
2018-04-26
Defence
Doktorand odpověděl na dotazy oponentů: - Jako hlavní příčiny vzniku nedostatků v oblasti informačních systémů jste identifikoval kromě jiného časté změny požadavků v oblasti IS/ICT nebo nedostatek lidských a finančních zdrojů. Ale to je zcela běžná standardní situace. Co s tím chcete dělat? - Kdybyste měl pro vámi stanovených 33 nedostatků sestavit klasický grid kde na jedné ose bude „závažnost“ nedostatku a druhé ose „četnost výskytu“, jak by takový grid dopadl? Mohl by být sestrojen i grid s jednou osou „závažnost“ nedostatku a na druhé ose „náročnost“ (finanční, organizační, personální apod.) odstranění? - Do jaké míry je „Databáze nedostatků“ Příloha č. 3 chápána jako daná a do jaké míry se počítá s její průběžnou aktualizací tak, aby mohla být chápána jako báze znalostí? Jakási „best practices“ včetně statistiky výskytu. - Aký nedostatok sa v rámci hĺbkových rozhovorov objavoval najčastejšie? - Jaká je logika vztahu cíle výzkumu a výzkumných otázek? Na základě jakých postulátů byly tyto výzkumné otázky stanoveny a jak přispívají nově stanovené metodice hodnocení IS? - Jaký je vztah mezi dimenzemi uváděnými v pilotní studii a kódováním ve výzkumné případové studii? - Jak byly vybírány podniky pro výzkumné případové studie. Jaká je validita tohoto ověřování cestou případových studií?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO