Vnímání rychlosti vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou subjektivního odhadu rychlosti vozidla jeho řidičem a zároveň je projektem zabývajícím se získáváním a vyhodnocováním dat získaných v rámci jízdních zkoušek. Pocitová rychlost vozidla je zkoumána z pozice řidiče – respondenta, který nemá možnost kontrolovat rychlost, kterou se právě pohybuje, na tachometru vozidla. Cílem je potvrzení nebo vyvrácení faktu, zda je řidič schopný adekvátně odhadnout rychlost pohybujícího se vozidla v případě dopravní nehody a nalezení faktorů, které mohou mít vliv na subjektivní odhad rychlosti řidiče.
The diploma thesis deals with the issue of driver´s subjective estimation of vehicle speed and at the same time it is a project dealing with acquisition and evaluation of data obtained during the driving tests. The perceived vehicle speed is examined from the perspective of a driver - the respondent, who has no possibility of controlling the actual vehicle speed on the vehicle's speedometer. The aim is to either confirm or refute whether the driver is able to adequately estimate the speed of a moving vehicle in the event of an accident as well as describe the factors that may affect a subjective estimation of the driver's speed.
Description
Citation
KAMASOVÁ, L. Vnímání rychlosti vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)
Date of acceptance
2019-11-15
Defence
Na otázky komise odpověděla. Zodpověděla otázky oponenta i vedoucího závěrečné práce. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila. Studentce byly k diplomové práci položeny následující otázky: Máte k dispozici i graf v rychlostech, ne v %? Jaký má důvod rozdělení osy X v histogramu? V čem je tento graf zpracovaný? Spíše vyplynulo, že řidiči přeceňovaly rychlost? Má vliv hluk i na jiné parametry než máte uvedené v práci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO