EX/POZÍCIA

Abstract
Diplomová s názvom Ex/pozícia je projekt, výstava, priestorová intervencia, ktorá si ako tému a objekt svojho skúmania (analýzy a záujmu) stanovuje sám seba. Ex/pozícia je výstavou o výstave, projektom o projekte, úvahou o kontexte. Hlavným výstupom diplomovej práce je kurátorský projekt pripravený v koncepcii kolaboratívnej praxe, ktorej výsledkom je kolektívne dielo - výstava. Diplomová práca, ako dočasná galerijná inštalácia, je vytvorená na základe kurátorského (no zároveň i autorského) konceptu v spolupráci s inými autormi. Tí do celkového diela zasiahli ideovo, formálne, spoluvytvárali ho. Ex/pozícia je postavená na reflektovaní týchto tém: spolupráca, podstata jednotlivých médií a ich súčasná intermediálnosť, vzťah autor - autor, autor - kurátor (a zlievanie ich rolí) a téme procesu vznikania výstavy.
The diploma work titled Ex/position is a project, exhibition, intervention of space, which determined itself as the topic and object of its research (analysis and interest). The Ex/position is an exhibition about an exhibition, a project about a project and a reflection about a context. The main output of the thesis is a curatorial project created in the concept of collaborative practice. The result of it is a collective work in the form of an exhibition. The thesis as a temporary gallery installation is created on the basis of the curatorial and as well authorial concept in collaboration with other authors. They were ideologically, formally, creationally involved in the collective work. The Ex/position reflects these topics: collaboration, the essence of the particular media and their contemporary intermediality, the relation between author and author, author and curator (and their blending) and the creation process of an exhibition.
Description
Citation
BRINZOVÁ, M. EX/POZÍCIA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. MgA. Petr Kvíčala (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Lenka Vítková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-05-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO