Ramanovská sestava pro analýzu záření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Pro potřeby Ramanovské spektroskopie je nutné zavádět laserové záření do optického vlákna a současně analyzovat zpětně sbírané záření. Bylo proto nutno navrhnout specializovanou optickou soustavu. Tu lze použít i pro měření dalších spektroskopických metod, například pro měření fotoluminiscence. Právě těmito dvěma zmíněnými metodami se zabývá teoretická část této práce, ve které je popsán jejich základní princip a používaná instrumentace. V souvislosti s Ramanovskou spektroskopií jsou v teoretické části představeny i speciální metody Ramanovské spektroskopie pro zesílení měřeného Ramanova rozptylu. Taktéž je v teoretické části věnována pozornost problematice vyčítání slabých signálů. V praktické části diplomové práce je nejprve pojednáno o optickém návrhu sestavy a výběru optických prvků, které tuto sestavu tvoří. Následuje představení konstrukčního řešení sestavy, které bylo potřeba navrhnout na základě parametrů vybraných optických prvků. Praktická část práce je zakončena sestavením a otestováním navrhované sestavy.
For Raman spectroscopy is a need to introduce a laser light into an optic fiber and analyze a collected light at the same time. Therefore it was proposed a specialized optical system. This system can also be used to measure other spectroscopy methods such as photoluminescence. In the theoretical part of this theses, was discussed both mentioned methods and their instrumentations. In addition to the Raman spectroscopy, was also shown some special cases of Raman spectroscopy for enhanced measurement of Raman scattering. The problem of weak signal detection and its reading is also discussed in the theoretical part of the thesis. In the practical part of this thesis was discussed the mechanical design of the optical system and the choice of optical elements that are used in the system. Next, is introduced the manufactured system, which design is based on the parameters of the chosen optical elements. The practical part of the thesis ends with an assembly and testing of the proposed system.
Description
Citation
STRÁNSKÁ, L. Ramanovská sestava pro analýzu záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Přesná mechanika a optika
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Po otázkách oponenta bylo diskutováno: funkce ND filtru srovnání ramanovského signálu s prostým rozptylem na vzorku Studentka otázky zodpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO