RADNICE - VĚC VEŘEJNÁ, Správní centrum městské části Brno-sever

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Budova nové radnice pro Brno Sever se nachází v dominantní pozici ve středu nové bytové zástavby v místě bývalých kasáren. Návrh se snaží splnit principy radnice přívětivé k občanům a Vitruviova měřítka dokonalé stavby, trvalost, účelnost a krásu. Účel je jasný, krása může být použití nadčasového řešení vycházející z účelu a jednoduchosti forem. Trvalost znamená schopnost stavby flexibilně reagovat na změny v území, legislativě a společnosti. Návštěvník z náměstí vstupuje širokým portálem do vnitřního veřejného prostoru, do kterého se otevírají ochozy i kanceláře úřadu. Nejčastěji užívané funkce jsou soustředěny ve vnitřním parteru. Budova obsahuje všechna pracoviště požadovaná stavebním plánem a dále obřadní síň, restauraci, výstavní prostory v atriu a tzv. firemní školku pro děti zaměstnanců, kde je možné i krátkodobé hlídání dětí návštěvníků radnice.
The New Town Hall for Brno Sever is located in a dominant position at the centre of a new residential development at the site of the former barracks. The design seeks to fulfill the principles of a citizen-friendly city hall and Vitruvius perfect scale of construction, durability, utility and beauty. A design is clear, beauty can be an application of timeless solution based on the purpose and simplicity of forms. Permanence means a building capability to respond flexibly to changes in the territory, legislation and society. From the square a visitor passes through a wide portal into the inner public space in to which galleries and offices are open. The most frequently used functions are concentrated in the inner parterre. The building includes all workplaces required by a construction workplan and also a ceremonial hall, restaurant, exhibition space in the atrium and a so- called company nursery for employees' children, where it is possible a short-term babysitting for children of the town hall visitors.
Description
Citation
ŠÍRKOVÁ, K. RADNICE - VĚC VEŘEJNÁ, Správní centrum městské části Brno-sever [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) Ing. arch. David Mikulášek (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Soňa Velková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO