Ekologické aspekty stavební výroby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předkládaná bakalářská práce zpracovává analýzu ekologické zátěže stavební produkce. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy z oblasti ekologie a stavebnictví. Jsou zde určené nejzávažnější ekologické problémy spojené se stavební výrobou, opatření na jejich redukci, jejich možné ocenění a zakotvení v legislativě. Praktická část práce se zabývá problematikou vlivu lidské činnosti na životní prostředí v rámci životního cyklu stavební výroby. Popisuje vlivy vybraných ekologických aspektů, které by mohly ovlivňovat cenu obvyklou. Stanovuje teoretické výpočty pro ocenění škodlivých emisí, spotřebu energie, vody a nakládání s odpady.
This thesis processes an analysis of ecological load in a building process. In the theoretical part of the thesis the basic concepts of ecology and contruction are described. The most serious ecological problems connected with construction production are identified along with reduction measures of these problems, their possible appreciation and embedding in legislation. The practical part of the thesis deals with the issue of human impact on the environment within the life cycle of construction production. The effects of selected ecological aspects, which could affect the normal price, are discussed. The thesis sets out theoretical calculations for the valuation of harmful emissions, energy and water consumption and waste management.
Description
Citation
ŠEBESTOVÁ, M. Ekologické aspekty stavební výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph. D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Rouzek - tajemník, Ing. Michaela Rudolecká - tajemník, Ing. František Prodělal, Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, JUDr. Ing. Jitka Matějková - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Michaela Šebestová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Ekologické aspekty stavební výroby~ reagovala dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO