Trhaly*i jsme spolu

Abstract
Jedním z cílů práce je z queer ekologické perspektivy aktualizovat bylinářskou praxi pro současný kontext možných budoucností - představit návod, který je možné číst perspektivou inkluzivního prepperství. Dále zaznamenat a zmapovat solidární a komunitní využití bylin, hub a dřevin v autorčiných sociálních vazbách. Práce je nahlížena v kontextu kolektivní péče, odolnosti a jejích možností. Tematicky je práce rozkročená postupným větvením intersekcionálních souvislostí, asambláž médií, vzpomínek a zkušeností. Jedná se o sborník receptů pro práci s bylinami, houbami a dřevinami sesbíranými mezi přáteli, doplněné o recepty z osobní praxe. Recepty protínají příběhy, rozhovory, reference a zážitky. Práce je multimediálního charakteru a má podobu digitalizované knihy. Text je doplňován autorskými ilustracemi, audio obsahem a videem. V rámci zvyšování přístupnosti je kniha volně dostupná na internetu.
One goal of the work is to update herbalist practice for the current context of possible futures from a queer ecological perspective - to present a guide that can be read through the lens of inclusive prepperism. Furthermore, it strives to record and map the solidarity and community uses of herbs, mushrooms and woody plants in the author's social connections. The work is viewed in the context of collective care, resilience and its possibilities. Thematically, the work is straddled by the successive branching of intersectional contexts, an assemblage of media, memories and experiences. It is a compendium of recipes for working with herbs, mushrooms and woody plants collected among friends, supplemented by recipes from personal practice. The recipes are interwoven with stories, interviews, testimonials and experiences. The work is a multimedia c It takes the form of a digitized book. The text is complemented by original illustrations, audio content and video. To increase accessibility, the book will be freely available on the internet.
Description
Citation
BERNADOVÁ, A. Trhaly*i jsme spolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (předseda) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) MgA. Jonáš Strouhal (člen) MgA. Valentýna Janů (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) MgA. Ondřej Tobola (člen) MgA. Jan Mikoška (člen) MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (člen) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) Mgr. Anežka Bartlová (člen) MgA. Tamara Moyzes (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba konaná v off-space galerii Zaazrak Dornych byla zahájena představením posudků vedoucí a oponentky (v zastoupení). Následně autorka představuje svou práci a reaguje na posudky. Během rozpravy se část komise ještě detailněji seznamuje s prací, diskuze se vede nad instalačním řešením a nevyjasněnou autorčinou pozicí v ní (otázka ne/hierarchie a participativní praxe).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO