Využití metody numerické simulace v rámci rekonciliace různých výsledků výnosového ocenění podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Článek se zabývá otázkou, jak se z ekonomického hlediska vypořádat se situací, kdy jsou v jedné věci znalci z oboru ekonomika vypracovány znalecké posudky dospívající ke značně odlišným závěrům ohledně hodnoty oceňovaného podniku při aplikaci výnosových metod ocenění. v článku je nejprve identifikován jako hlavní důvod odlišnosti závěrů metodicky korektně provedených výnosových ocenění různé hodnoty vstupních parametrů ve formě jejich bodových odhadů. Problémem je, že často nelze určit, je-li zvolená hodnota určena správně či chybně. Navrhované řešení spočívá v rekonciliaci výsledků výnosových ocenění prostřednictvím metody numerické simulace, kdy se se vstupními parametry pracuje jako se stochastickými veličinami. Postup simulace a konstrukce rekonciliačního valuačního modelu je dále podrobně charakterizován, rozebrán je význam bazického valuačního scénáře, konstrukce intervalů spolehlivosti vstupních parametrů výnosového ocenění a volba vhodného pravděpodobnostního rozdělení těchto parametrů. Závěr článku se zaměřuje na interpretaci získaných výsledků a shrnuje hlavní přidanou hodnotu simulační analýzy v rámci rekonciliace.
The article deals with the question of how to reconcile expert opinion leading to very different conclusions about the value of the same business enterprise when applying the income based valuation methods. The article identifies the different values of the input parameters in the form of their descrete value estimates as the main reason for the differences in the conclusions of the methodically correctly applied income based valuation. The problem is that it is often not possible to determine if the selected value is determined correctly or incorrectly. The proposed solution in the reconciliation of the results of the income based valuation was found by using the numerical simulation method, which works with input parameters as stochastic variables. The procedure of simulation and construction of the reconciliation valuation model is further characterized, dealing with the significance of the basic valuation scenario, the construction of confidence intervals of the input valuation parameters and the choice of an appropriate probability distribution of these parameters. The end of the article presents the interpretation of the obtained results and summarizes the main added value of the simulation analysis within reconciliation.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2018. vol. 29, č. 1, s. 22-29. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO