Identifikace, analýza a hodnocení rizik spojených s implementací technologie 3D tisku do výrobních procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, konkrétně pak na rizika při implementaci 3D tisku do výrobního procesu. Úvodní část práce představuje teoretická východiska v oblasti BOZP spolu s poznatky o 3D tisku a metodami pro identifikaci a řízení rizik. V následující části práce je na konkrétním příkladu provedena identifikace, analýza a hodnocení rizik. Pro hodnocená rizika jsou navržena náležitá opatření k jejich eliminaci včetně finančního zhodnocení.
The diploma thesis focuses on risk assessment in the area of occupational health and safety, specifically on the risks in the implementation of 3D printing into the production process. The introductory part of the work introduces theoretical background in the area of occupational health and safety, together with the knowledge of 3D printing and methods for identification and risk management. In the following part, the identification, analysis and assessment of risks is carried out on a concrete example. Appropriate measures for their minimization, including financial evaluation, are proposed for the assessed risks.
Description
Citation
FILKOVÁ, N. Identifikace, analýza a hodnocení rizik spojených s implementací technologie 3D tisku do výrobních procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-25
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Identifikace, analýza a hodnocení rizik spojených s implementací technologie 3D tisku do výrobních procesů. Komise položila následující otázky: - Co znamená, že jsou hodnoty počtu ultrajemných částic vyšší? (prof. Adamec) - Co se rozumí pojmem čas? Kde se zjistí velikosti částic? Jak je možná absence na školení? (doc. Karpíšek) Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO