Marketingové strategie při prodeji nemovitostí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu marketingových strategií s přihlédnutím ke komunikaci na českém realitním trhu, se zacílením na oblast města Prostějov a jeho okolí. Zabývá se zmapováním a popisem problematiky tvorby marketingových strategií při prodeji a nákupu nemovitosti. Teoretická část práce popisuje základní marketingové pojmy, vymezuje pojem stavební trh a působení jednotlivých subjektů na něm. Praktickou část tvoří marketingový výzkum na jehož základě jsou sestavena doporučení pro marketingové strategie realitních kanceláří v oblasti jejich marketingové komunikace. Výstupem této práce je návrh volby optimálních médií pro komunikaci se zákazníkem.
The Final Project focuses on developing marketing startegies considering the communication on the Czech real estate market, with specific emphasis on the town of Prostejov and its surroundings. The Project deals with mapping and describing the issues within the area of developing marketing strategies in the process of sale and purchase of the real estate. The Theoretical Part sets the fundamental marketing terminology, deals with the term of the construction market and the effects of individual subjects present on the market. The Practical Parts is formed by the marketing research whose outcomes reveal a set of recommendations in the field of marketing strategies for the real estate professionals within their marketing communication. The very result of this Project is a proposal of the optimal media selected for the effective communication with customers.
Description
Citation
LANGEROVÁ, T. Marketingové strategie při prodeji nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Petr Vařbuchta - tajemník, Ing. Svatopluk Pelčák - tajemník, Ing. et Ing. Dušan Chovanec, Ph.D. - člen, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Waldhans - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Tereza Langerová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Marketingové strategie při prodeji nemovitostí~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO