Autonomie umění mimo instituce umění

Abstract
Disertační práce reaguje na aktuálně probíhající proměny veřejného prostoru a na stále častější laické i odborné diskuse o jeho kvalitách a významech pro současnou demokratickou společnost. Téma disertační práce „Autonomie uměleckého díla mimo instituce umění“ se zaměřuje na hledání autonomie uměleckého díla umístěného ve veřejném prostoru v návaznosti na způsob, jakým se dílo do tohoto prostoru umístí. Práce popisuje konkrétní díla, která byla do veřejného prostoru umístěna různými metodami, ať již formou výtvarné soutěže, bez soutěže, darem, či skrze dočasné umístění. Tyto metody podléhají zkoumání, které dopomáhá hledat míru autonomie. Na základě provedených analýz práce hodnotí míru autonomie díla ve veřejném prostoru, a nakolik byla metoda umístění vzhledem k výsledku efektivní. Pomocí terénního výzkumu byl subjektivní, sochařský a umělecký pohled aplikován na současnou praxi umisťování uměleckých děl do veřejného prostoru a jako relevantní názor na tuto problematiku je dále určen zejména odpovědným orgánům, které mají na tvorbu veřejného prostoru nezanedbatelný vliv. Autor práce si klade za cíl posunout získané poznatky do praktické a reálné roviny ve formě poskytnutého odborného názoru pro nové zpracování vládního strategického dokumentu – Politiky architektury a stavební kultury České republiky, zpracovávaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Praktické výstupy disertační práce jsou tak zaměřeny především na cesty, kterými lze v současnosti veřejný prostor kultivovat a propagovat nezanedbatelnou roli umění v něm. Ať již skrze vliv na konkrétní vládní strategie, či skrze občanský aktivismus ve formě iniciativy Je to i tvoje město v Jindřichově Hradci.
This dissertation thesis aims to reflect on the current evolvement of public spaces and increasingly common discussions of the lay and professional public about its impact and importance for a democratic society. The main topic, "Autonomy of an artwork outside of the institutions of art", focuses on searching for the autonomy of artwork in public spaces in the context of how the artwork was placed there. The thesis describes specific artworks which were placed into the public space using different methods, such as art competition, no competition, as a gift, or in a way of temporary art. These methods are examined to find the degree of autonomy. The degree of autonomy of artworks in public spaces is determined based on the applied analysis which, among other things, focuses on how efficient the result is in comparison to the method of placement. The field research resulted in complex, subjective, sculptural and artistic opinion on the current practice of placement of artworks into public spaces. Such professional and relevant opinion was then presented to the responsible authorities which have a significant impact on the creation of public spaces. The author aims to apply the acquired knowledge in practice by offering his professional opinions for the new elaboration of the government strategic document called "Politika architektury a stavební kultury České republiky" (loosely translated as "Politics of Architecture and Building Culture of the Czech Republic"), which is created by Ministry of Regional Development of the Czech Republic. The main results of the thesis describe the efficient approaches which lead to cultivation of public spaces and the significant role of art in them. Such approaches were in the thesis demonstrated by civic influence on the government strategies or civic activism in a form of citizens' initiative called "Je to i tvoje město" (loosely translated as "The city is your too") which actively participates in the public debate in Jindřichův Hradec, town on the South of the Czech Republic.
Description
Citation
HAUSER, F. Autonomie umění mimo instituce umění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná umění a umělecký provoz
Comittee
doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (předseda) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Art. Martin Piaček, ArtD. (člen) MgA. Petr Dub, Ph.D., DiS. (člen) Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (člen)
Date of acceptance
2022-01-12
Defence
Předsedkyně komise doc. Mg.A. Lenka Klodová Ph.D. představila doktoranda MgA. Filipa Hausera a téma jeho dizertační práce. Školitelka doc. MgA. Barbora Klímová ArtD. seznámila přítomné s průběhem jeho studia a dosaženými výsledky. Doktorand představil výsledky svého výzkumu a odprezentoval svou dizertační práci. Byly přečteny oponentské posudky oponenta MgA. Petra Duba, Ph.D. a doc. Mgr. Art. Martina Piačeka, ArtD., kteří doporučili dizertační práci k obhajobě. V následné diskuzi doktorand reagoval na dotazy komise, které se týkali zejména jisté disproporce názvu DP a jejího obsahu. Komise by také v dizertační práci ocenila více vlastní autorské tvorby doktoranda. Za největší přínos dizertační práce komise považuje kapitolu věnovanou legislativě týkající se umísťování uměleckých děl do veřejného prostoru. Komise velice kladně hodnotila osobní dlouholeté nasazení doktoranda pro dané téma a podpořila ho v dalších aktivitách v oblasti veřejného prostoru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO