Iontové mikroklima budov v architektonickém návrhu

Abstract
Jednou ze základních priorit naší společnosti je stálé zvyšování kvality života. Součástí nových trendů a technologií je snaha o optimalizaci všech faktorů působících na každého jednotlivce v budovách doma i v pracovním prostředí. Moderní technologie stále častěji nacházejí inspirace v tradičních materiálech a principech architektonického navrhování. Již při architektonickém návrhu budovy je možné mikroklima budovy značně ovlivnit vhodným výběrem použitých materiálů povrchů, způsobem větrání a také výběrem konstrukcí, které ovlivňují přirozené elektromagnetické pole země. A především výběrem lokality, kde se budova nachází. V této práci se zaměřuji na iontové mikroklima, které může být indikátorem zdravého prostředí a mít zásadní vliv na zdraví a psychickou pohodu člověka. Touto prací bych ráda přispěla k zdravému a harmonickému bydlení a navrhování budov s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.
One of the main priorities of our society is to constantly increase the quality of life. Part of the new trends and technology is to optimize all factors affecting each individual in buildings at home, and in the work environment. Modern technology increasingly find inspiration in traditional materials and principles of architectural design. We can greatly affect the microclimate of buildings by suitable selection of material surfaces, ventilation systems and selection of structures that can affect the natural electromagnetic field of the Earth during the architectural design of buildings. And particular choice of the place where the building is located. In this thesis I focus on Ionic microclimate, which may be an indicator of a healthy environment and has a major impact on humans health and psychological well-being. I would like to contribute to the healthy and harmonious living and designing buildings in consideraion of sustainable development by my thesis.
Description
Citation
HOLOPÍRKOVÁ, L. Iontové mikroklima budov v architektonickém návrhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen) Ing. Jan Žemlička, Ph.D. (člen) Ing. arch. Mojmír Hudec (člen) Ing. David Eyer, Ph.D. (člen) prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-09-17
Defence
Předseda zahájil obhajobu a představil členy komise. Doktorandka prezentovala podrobně téma disertační práce. Školitel představil doktorandku a její postup studia. Oponenti přečetli své posudky a vznesli dotazy. Prof. Urbášková: Zdůvodněte výběr měřících metod. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých metod používaných pro měření v praxi ve vztahu k vašim vybraným metodám. Jak uplatňujete výsledky výzkumu ve své praxi. Ing. Eyer, Ph.D.: Jak byste zhodnotila funkčnost s výsledky metody A? Popište vliv na iontové klima v administrativních budovách – výsledky z vašeho měření. Proč nedošlo ke kritickému zhodnocení výsledků měření ve vile Tugendhat, bylo pouze zdrojem, nebo byly využity i výsledky? Doktorandka odpověděla na položené otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO