Aplikace chlazené recirkulace výfukových plynů u moderních zážehových motorů

Abstract
systémů chlazeného EGR (recirkulace výfukových plynů), vodního vstřikování a jejich kombinace. Pro tento účel byl na základě měření zkalibrován simulační model spalovacího zážehového motoru. Na tomto modelu byl prověřen vliv externího chlazeného EGR systému na klíčové parametry motoru jako je účinnost, měrná spotřeba paliva, výkon a jiné. Zde se dospělo k závěru, že systém EGR má z hlediska poměru dosažených výsledků a komplexnosti nevyhovující parametry. Proto byl na modelu prověřen model i vodního vstřikování a porovnán právě se systémem EGR. Model motoru s vodním vstřikováním byl vyhodnocen jako výhodnější. Proto se rozhodlo, že se prostředky k ověření výsledků investují do experimentálního vozidla s vodním vstřikováním a dojde ke srovnání výsledků simulačního modelu a experimentálního měření. Jako budoucí nejvhodnější kombinace vzhledem ke sledovaným parametrům se jeví použití jak systému EGR, tak vodního vstřikování a ideálně s možností zapalování směsi v předkomůrce.
This document describes the possibilities of increasing the efficiency of an internal combustion engine using cooled EGR (exhaust recirculation system), water injection and their combination. To investigate it the engine model was calibrated based on the experiment. It was investigated the effect of the externally cooled EGR system on key engine parameters such as efficiency, specific fuel consumption, performance and others on this model. Here it was concluded that EGR system has unsatisfactory parameters in terms of the ratio of achieved results and complexity. Therefore, the water injection model was tested on the model and compared with the EGR system. The engine model with water injection was evaluated as more advantageous. Therefore, it was decided to invest available sources to the experimental vehicle with water injection and verify experimental results with model. Using of both systems, the EGR system and water injection, and ideally with the possibility of pre-ignition, appears to be the most suitable combination with regard to the observed parameters.
Description
Citation
BAZALA, J. Aplikace chlazené recirkulace výfukových plynů u moderních zážehových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční a procesní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Aktuální otázka šetření energií. Práce je aktuální a přínosná pro rozvoj motorových vozidel. Cíl práce je formulován jasně a je rozdělen do deviti logických celků. Zpracování DP je logické a jsou zde prezentovány výsledky rozsáhlých experimentálních měření, dosáhl velmi zajímavých výsledků. Využití chlazeného EGR systému může být jedna z technologií, která umožní zvýšit účinnosti motoru a snížit měrnou spotřebu paliva. Hlavním výsledkem DP je simulační model motoru s vodním vstřikováním, který vykazuje výsledky srovnatelné s měřením. Negativně lze hodnototit zpracování experimentálních výsledků .Lépe by chtělo využít statistické metody. Práce byla oběma oponenty doporučna k obhajobě, Komise ocenila přínos práce pro praxi a její využitelnost.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO