Studium interakcí tenzidové složky přípravku Septonex s vybranými proteiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Studium interakcí proteinu a tenzidu má velký význam v řadě aplikací, jako je kosmetický, potravinářský či farmaceutický průmysl a mnoho dalších. Vyžadují však další studium vzhledem ke své kompoziční složitosti a omezením současných analytických přístupů. V této práci byl pro studium interakcí vybrán kationtový tenzid septonex v kombinaci se dvěma odlišně nabitými proteiny lysozymu a hovězího sérového albuminu za různých fyziologických podmínek (teplota, koncentrace tenzidů, prostředí a další). Charakterizace interakcí protein–tenzid je velmi důležitým, ale náročným úkolem, proto je nezbytně nutné použít vhodné přístupy k prozkoumání podstaty těchto interakcí. S cílem sjednotit informace k poskytnutí racionálních modelů bylo použito kalorimetrických metod (DSC, ITC) a dynamického rozptylu světla. Izotermická titrační kalorimetrie sleduje důkaz vzniku systému zmíněných látek a informace o agregačním chování, diferenční kompenzační kalorimetrie charakterizuje tepelnou stabilitu proteinů a dynamický rozptyl světla umožnil sledovat změny velikostí částic. Bylo ověřeno, že oba proteiny interagují s kladným septonexem, i když je molekula lysozymu také pozitivně nabitá. Byly ovšem zjištěny značné rozdíly mezi oběma proteiny. Ze získaných výsledků je patrné, že shodný náboj proteinu s tenzidem má vliv na intenzitu měření, ačkoli všechny změřené interakce prokázaly endotermický charakter.
The study of protein and surfactant interactions is of great significance in a number of applications, such as the cosmetic, food or pharmaceutical industries and many others. However, they require further study due to their compositional complexity and the limitations of current analytical approaches. In this thesis, the cationic surfactant septonex in combination with two differently charged proteins lysozyme and bovine serum albumin under different physiological conditions (temperature, surfactant concentration, environment and others) was selected to study the interactions. Characterization of protein-surfactant interactions is a very important but challenging task, therefore it is essential to use appropriate approaches to explore the nature of these interactions. In order to unify the information to provide rational models, calorimetric methods (DSC, ITC) and dynamic light scattering were used. Isothermal titration calorimetry monitors the evidence for the formation of the system of the mentioned substances and information on aggregation behavior, differential scanning calorimetry characterizes the thermal stability of proteins and dynamic light scattering made it possible to monitor changes in particle size. Both proteins have been proven to interact with positive septonex, even if the lysozyme molecule is also positively charged. However, significant differences were found between the two proteins. From the obtained results it is evident that the identical charge of the protein with the surfactant has an effect on the intensity of the measurement, although all measured interactions showed an endothermic character.
Description
Citation
BOHUNSKÁ, M. Studium interakcí tenzidové složky přípravku Septonex s vybranými proteiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2021-09-03
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své diplomové práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise zhodnotila její diplomovou práci celkově jako výbornou. Márová: Co to je „opravdu malý objem“? Jaký aplikační potenciál vidíte pro vámi studované systémy? Obruča: Proč jste volil Septonex pro vaši studii?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO