Současné trendy snižování NOx v souvislosti s připravovanou legislativou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá způsoby vzniku a metodami redukce oxidů dusíku ve spalinách v kontextu české a evropské legislativy. Porovnává nový zákon o ochraně ovzduší se zákonem předchozím a nastiňuje účinek nových emisních limitů na stacionární zdroje znečišťujících látek. V přehledu NOx jsou stručně popsány všechny složky této skupiny látek, se zvláštním důrazem na NO a NO2, což mimo jiné zahrnuje i jejich dopad na životní prostředí a zdraví člověka. V následující části se práce zaměřuje na primární a sekundární opatření redukce NOx spolu s faktory ovlivňujícími jejich využití. Poslední kapitola je věnovaná metodám nekatalytické a katalytické selektivní redukce a možnostech jejich zařazení do průmyslu.
This bachelor's thesis deals with processes of generating and methods of abating nitrogen oxides contained in flue gases in the context of Czech and European legistation. It compares the new enviromental act with its predecessor and scetches the pull of the new emission limits on stationary sources of air pollution. With particular focus on NO and NO2, the summary of NOx compounds hands a brief review of every individual one, which amongst other matters includes their impact on public and enviromental health. In the next part the paper aims at primary and secondary measures of NOx reduction together with factors influencing their utilization. Last chapter inquires into methods of selective catalytic and non-catalytic reduction and means of thier engagement in industry.
Description
Citation
RŮŽIČKA, P. Současné trendy snižování NOx v souvislosti s připravovanou legislativou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Tabasová, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO