Vybrané validační parametry metody stanovení aromatických látek v tavených sýrových analozích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou validace metody stanovení aromaticky aktivních látek v tavených sýrových analozích. Metoda je založena na izolaci těkavých látek ze vzorku pomocí Solid Phase Microextraction (SPME) a jejich následném stanovení pomocí plynové chromatografie. Teoretická část práce se zaměřuje na obecnou charakteristiku, klasifikaci a technologii výroby tavených sýrových analogů. Dále jsou v práci uvedeny aromaticky aktivní látky obsažené v sýrových analozích, rozdíly od klasických tavených sýrů a sýrové analogy vyskytující se na českém trhu. Stručně jsou zmíněny metody stanovení aromaticky aktivních látek se zaměřením na mikroextrakci pevnou fází a plynovou chromatografii. V rámci experimentální části práce byla ověřena linearita a opakovatelnost použité SPME-GC metody a byly stanoveny limity detekce a limity kvantifikace vybraných standardů. Metoda byla poté aplikována na vybrané vzorky tavených sýrových analogů s přídavkem různých druhů rostlinných tuků.
This Bachelor‘s thesis deals with the issues of method validation for assessment of aroma compounds in processed cheese analogues. The method is based on the isolation of volatiles from the sample using Solid Phase Microextraction (SPME) and their subsequent determination by gas chromatography. The theoretical part focuses on general characteristics, classification and producing technology of processed cheese analogues. Further, aroma active substances contained in cheese analogues, differences from the classic processed cheese and processed cheese analogues occurring on the Czech market are mentioned. The methods for determination of aroma active compounds with a focus on Solid Phase Microextraction and gas chromatography are briefly mentioned. Within experimental part of the work the linearity and repeatability of the SPME-GC method were verified and detection limits and limits of quantification of selected standards were determined. Then the method was applied to chosen samples of processed cheese analogues with addition of different types of vegetable fats.
Description
Citation
BURDĚJOVÁ, L. Vybrané validační parametry metody stanovení aromatických látek v tavených sýrových analozích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. Potáček: Název aromatické (aromaticky aktivní) sloučeniny ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO