2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 92
 • Item
  Stanovení základních parametrů termální vody
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Bilinský, Libor; Vávrová, Milada; Čáslavský, Josef
  Hlavním cílem této práce bylo v teoretické části nastínit klasifikaci a geochemii podpovrchových vod. Zabývá se především cyklem podzemních vod od jejich vzniku až po cestu na zemský povrch. Popisuje tvorbu chemického složení podpovrchových vod a vznik termálních vod, u kterých byly v praktické části stanoveny sírany, chloridy a dusičnany rychlou kolorimetrickou mobilní analytikou s kyvetovou spektrofotometrickou koncovkou jako rozhodčí metodou.
 • Item
  Studium kinetických procesů v dohasínajícím plazmatu titračními metodami
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Josiek, Stanislav; Mazánková, Věra; Kozáková, Zdenka
  V posledních více než padesáti letech bylo provedeno nesčetně experimentů a publikováno velké množství teoretických prací v oblasti dohasínajícího dusíkového plazmatu. Část těchto prací se zaměřovala i na dusík v aktivním výboji, na dohasínání i na kinetické procesy v něm probíhající. Cílem prezentované bakalářské práce bylo právě studium kinetických procesů v dohasínajícím výboji v čistém dusíku a v dusíku obsahujícím stopy methanu. Metodou popsanou v práci byla stanovena koncentrace atomárního dusíku při různých příměsech methanu titrací oxidu dusného do dohasínajícího výboje. Všechny experimentální výsledky byly získány optickou emisní spektroskopií. Optická emisní spektra byla změřena v rozsahu 300-600 nm. Mezi elektrodami ve výbojové trubici z křemenného skla byl udržován stejnosměrný výboj a celý experiment probíhal v proudícím režimu. Proudícím režim byl zvolen z důvodu vhodného časového rozlišení dohasínajícího výboje. Průtok dusíku byl 400 mln/min. Oxid dusný byl do dohasínajícího výboje přidáván v různých časech dohasínání a jeho průtok činil 0-10 mln/min. Stopové příměsi methanu v čistém dusíku byly v rozsahu 0,006-0,025 % z celkového objemu proudícího plynu. Totální tlak byl nastaven na 1000 Pa, výboj byl udržován při proudu 150 mA a napětí na 1110 V. Ve všech spektrech byly identifikovány následující spektrální systémy: 1. pozitivní, 1. negativní a 2. negativní systémy dusíku, dále NO a NO2*. Koncentrace atomárního dusíku byla určena pomocí naměřených intenzit NO a NO2*. Ze získaných výsledků lze usoudit, že hodnota koncentrace atomárního dusíku se zvyšuje se zvyšující se koncentrací methanu. Na druhé straně, molekulární ion dusíku je silně zhášen dokonce už při nízkých koncentrací methanu. Z hlediska použití titrační metody a vyhodnocení získaných výsledků se tato práce řadí mezi inovativní a přináší nové poznatky do současného výzkumu.
 • Item
  Senzorická jakost ovocných šťáv
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Hamalová, Veronika; Vítová, Eva; Hrstka, Miroslav
  Tato bakalářské práce se zabývá senzorickým hodnocením kvality pomerančové šťávy od různých výrobců. Všechny vybrané vzorky byly vyrobeny z koncentrátu. Dohromady bylo hodnoceno pět vzorků zakoupených v obchodním domě TESCO Stores a. s. ČR v Brně. Teoretická část se zabývá složením a vlastnostmi pomerančů a pomerančových šťáv, a také technologií jejich výroby. Dále jsou v teoretické části uvedeny vybrané metody senzorického hodnocení potravin. V této části je uvedena i definice pomerančové šťávy podle normy ČSN 56 8541. U vybraných vzorků bylo provedeno senzorické hodnocení, kdy ordinálními stupnicemi byly hodnoceny vlastnosti jako vzhled, barva, chuť, vůně a konzistence. Grafickými stupnicemi bylo hodnoceno vyvíjení chuti v určitém časovém intervalu. Součástí senzorického hodnocení byl také pořadový test . Zapsané výsledky do dotazníků byly graficky vyhodnoceny a následně statisticky zpracovány.
 • Item
  Senzorická jakost vybraných typů masných výrobků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Javorská, Kateřina; Vítová, Eva; Sůkalová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením senzorické kvality masných výrobků. K hodnocení bylo vybráno 5 vzorků vepřové dušené šunky rozdílné jakosti a od různých výrobců. Teoretická část se zabývá složením a vlastnostmi masa a masných produktů a technologií jejich výroby. Dále jsou zde uvedeny vybrané metody hodnocení senzorické kvality. K senzorickému hodnocení vzorků byla použita pořadová a grafická stupnice. Hodnotitelé posuzovali tyto základní vlastnosti daných vzorků vepřové šunky – barvu, vzhled v nákroji, vypracování, konzistenci, vůni, chuť, slanost a křehkost. Výsledky hodnocení byly zapisovány do připravených dotazníků, které byly následně statisticky a graficky zpracovány. Senzorická analýza byla provedena skupinou studentů z fakulty chemické VUT v Brně.
 • Item
  Roubování polypropylenu deriváty kyseliny itakonové
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Poštulková, Hana; Kučera, František; Běťák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá roubováním polypropylenu deriváty kyseliny itakonové v tavenině, konkrétně monomethylesterem kyseliny itakonové (MMI) a dimethylesterem kyseliny itakonové (DMI). Teoretická část se zaměřuje na shrnutí poznatků o radikálově iniciovaném roubování polypropylenu různými monomery především DMI a MMI a faktory, které roubování ovlivňují. V experimentální části byly připraveny vzorky s koncentrací monomeru 1 až 5 hm % a s koncentrací iniciátoru 1,5 až 0,15 hm %. Byl zjišťován vliv koncentrace monomeru, vliv poměru koncentrací iniciátoru k monomeru a vliv teploty na koncentraci naroubovaného monomeru a konverzi. Proces roubování byl proveden v mixéru Brabender. Podmínky roubování byly: 75 ot/min, čas reakce 6 minut, teplota 180-200 °C, iniciátor Luperox 101. Degradace řetězců byla stanovena pomocí měření MFI. Pro stanovení konverze monomeru a koncentrace naroubovaného monomeru byla použita infračervená spektroskopie (FTIR).