Problematika erozních a odtokových procesů v drahách soustředěného povrchového odtoku

Abstract
Práce je zaměřena na popis zákonitostí vzniku a dalšího rozvoje hlubokých efemérních rýh vyskytujících se v zemědělské krajině České republiky. Byla vypracována metodika přímého měření efemérních rýh, na jejímž základě došlo k zaměření statisticky významného vzorku rýh za účelem popisu charakteristik jednotlivých rýh i měřeného vzorku jako celku. Pomocí moderních metod matematické pravděpodobnosti a statistiky byly provedeny jednorozměrné a vícerozměrné regresní analýzy zkoumající vazby mezi vypočtenými či zaměřenými charakteristikami efemérních rýh či faktory mohoucími mít vliv na vývoj rýh. Disertační práce se také zabývá návrhem metodiky pro predikci výskytu a predikci základních parametrů efemérních rýh. Metodiku je možné využít pro stanovení optimálních protierozních opatření v podmínkách ČR.
The thesis deals with analysis of factors contributing to the development of ephemeral gully erosion on area of the Czech Republic. Method used to direct measurements of ephemeral gully erosion was developed. The statistical sample of gullies was measured to describe the characteristics of ephemeral gullies. Statistical methods were used to compute simple and multiple linear regression models. The models describe relationships between ephemeral gully parameters or factors contributing to development of ephemeral gully. The thesis is concentrated with the development of methodology for prediction the occurrence and prediction of parameters of ephemeral gullies. The methodology can be used to design the optimal erosion control measures in the conditions of the Czech Republic.
Description
Citation
DRONGOVÁ, K. Problematika erozních a odtokových procesů v drahách soustředěného povrchového odtoku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO