Možnosti stanovení aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce je literární rešerší, která pojednává o charakteristice bezu černého, jeho výskytu, druzích a možnostech využití především v lékařství a potravinářství. V další části je popsána výroba ovocných šťáv a metody stanovení aromatických látek v bezové šťávě, které byly vybrány pro budoucí měření. Jedná se o metodu solid phase microextraction (SPME) a plynovou chromatografii (GC). V literatuře je uvedeno téměř sto různých těkavých látek, které se nacházejí v různých kulturách bezu a jejich množství a přítomnost jsou závislé nejen na dané kultuře, ale také na ročním období, prostředí, ve kterém se bez nachází, či na metodě, která byla použita pro extrakci a stanovení aromatických sloučenin.
This bachelor thesis is a literature research, which deals with the characteristics of black elderberry, its occurrence, types and how to use it particularly in medicine and food industry. The next section describes the production of fruit juices and methodologies for the determination of aromatic compounds in elderflower juice, which were selected for future measurements. This is the method solid phase microextraction (SPME) and gas chromatography (GC). Almost a hundred different volatile compounds are given in the literature, which are located in different cultures of elderberry and their presence and quantity are dependent not only on the culture, but also on the season, the environment and the method that was used for extraction and determination of aromatic compounds.
Description
Citation
KOLIBAČOVÁ, S. Možnosti stanovení aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-24
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Šimko: Biologicky aktivní látky až tak neovlivňují organoleptické vlastnosti. doc. Márová: Setkala jste se s detekčními limity olfaktometrie? doc. Rittich: Jsou marmelády z černého bezu bezpečné?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO