2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 149
 • Item
  Hodnocení obsahu tenzidů ve vodách
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Zajícová, Markéta; Vávrová, Milada; Doležalová Weissmannová, Helena
  V bakalářské práci je řešena problematika kontaminace vod syntetickými tenzidy. Tyto tenzidy se dostávají do odpadních vod především z pracích a čistících prostředků, v nichž jsou hlavní složkou. Cílem práce bylo sledovat a zhodnotit obsah tenzidů v odpadní vodě z čistírny odpadních vod VFU Brno. V průběhu jednoho týdne byly odebírány vzorky a byl sledován obsah aniontových a kationtových tenzidů ve vzorcích z přítoku a odtoku čistírny odpadních vod. Pro vlastní stanovení byla využita mobilní analytika firmy Merck s fotometrickou detekcí. Získané výsledky byly zpracovány a interpretovány.
 • Item
  Zhodnocení zátěže ekosystému v povodí Váhu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Grajciariková, Eva; Vávrová, Milada; Doležalová Weissmannová, Helena
  V bakalárskej práci teoretického charakteru bola riešená aktuálna problematika záťaže ekosystému vo vybranej lokalite Slovenska. Pozornosť bola zameraná na zhodnotenie úrovne kontaminácie vo vybranej oblasti povodia rieky Váh v Žilinskom kraji. Úroveň kontaminácie bola hodnotená na základe príslušných ukazovatežov kvality vody podža nariadenia vlády č. 296/2005 Z. z. Popísané boli fyzikálne a chemické vlastnosti týchto ukazovatežov a ich toxický vplyv na životné prostredie.
 • Item
  Problematika fenolů ve vodách
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Tylichová, Petra; Doležalová Weissmannová, Helena; Čáslavský, Josef
  Bakalářská práce pojednává o problematice fenolů ve vodách. Teoretická část shrnuje informace o vlastnostech fenolů, jejich použití, výskytu v životním prostředí a účincích na lidské zdraví. Jsou popsány metody pro stanovení těchto látek ve vodách. Poslední kapitola pojednává o možných způsobech odstranění fenolů z vodního prostředí, kde největší pozornost je zaměřena na metodu adsorpce. Část práce se také věnuje chlorovaným fenolům, které vznikají chlorací fenolových vod a mají za následek senzorické závady vody. Experimentální část je zaměřena na odstraňování fenolu z modelové vody pomocí adsorpce na práškové aktivní uhlí Norit SA SUPER.
 • Item
  Speciační a frakcionační analýza kovů v zemědělských půdách
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Lepař, Petr; Diviš, Pavel; Mládková, Zuzana
  Tato bakalářská práce pojednává o postupech a analytických technikách spojených se speciační analýzou a frakcionací kovů v zemědělských půdách. V první části jsou definovány základní pojmy týkající se speciace, frakcionace, půd a prvků v ní obsažených. V následujících kapitolách jsou popsány postupy shrnující odběr vzorků a jeho úpravu včetně popisu některých používaných extrakčních metod za účelem frakcionace a speciační analýzy. Poslední kapitola je věnována výčtu některých separačních technik a instrumentálních metod používaných pro účely speciace a frakcionace.
 • Item
  Problematika stanovení analgetik ve vodách
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Benešová, Markéta; Vávrová, Milada; Lisá, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci metody pro stanovení analgetik ve vodách. Cílem práce bylo vypracovat metodický postup pro stanovení vybraných léčiv, tj. kyseliny salicylové a naproxenu v modelových vzorcích vod. Pro izolaci analytů byla použita extrakce pevnou fází (SPE) a pro jejich identifikaci metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s detekcí diodovým polem (HPLC - DAD). Na základě několika ověřených postupů byla vybrána optimální metoda použitelná pro stanovení vybraných analytů ve vzorcích vod.