Přesnost RTK při budování bodových polí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit přesnost metody RTK při tvorbě bodových polí. Měření metodou RTK probíhalo v blízkosti Fakulty stavební VUT v Brně a poblíž obce Jedovnice s využitím korekcí sítě CZEPOS a sítě Trimble VRS Now Czech. Tyto dvě lokality umožnily zhodnotit vliv vzdálenosti přijímačů od referenčních stanic na přesnost měření. Na každém bodě byly metodou RTK realizovány dva kontinuální záznamy souřadnic po 10 sekundách délky 10 minut. Graficky byly porovnány rozdíly souřadnic dvojic nezávislých měření. Výsledky metody RTK byly testovány vůči referenčním hodnotám určeným společným vyrovnáním výsledků měření rychlé statické metody a terestrických měření totální stanicí užitím MNČ. Součástí bakalářské práce bylo též porovnání výsledků převodu prostorových souřadnic ETRF2000 do S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace provedené několika transformačními programy.
The aim of this bachelor thesis was to evaluate the accuracy of the RTK method in the creation of point fields. The RTK-measurement was carried out near the Faculty of Civil Engineering, Technical University in Brno, and near Jedovnice, by using the CZEPOS network and the Trimble VRS Now Czech network. These two locations have made it possible to assess the effect of receivers distance to the reference stations on measurement accuracy. At each point, two continuous coordinate records were executed by the RTK method after 10 seconds during 10 minutes. The graphs were compared to the coordinate differences of the pairs of independent measurements. The results of the RTK method were tested against the reference values determined by the common equalization of the measurement results of the fast static method and the terrestrial measurements by the total station using the LSM. The bachelor thesis also includes a comparison of the results of the transfer of spatial coordinates ETRF2000 to S-JTSK using precise global transformation performed by several transformation programs.
Description
Citation
NOSEK, J. Přesnost RTK při budování bodových polí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO