Aplikace čedičových vláken v cementových kompozitech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou použití čedičových vláken v cementových kompozitech a skládá se z rešeršní teoretické a experimentální části. V teoretické části jsou popsány vlastnosti čedičových vláken, technologie výroby a chování čerstvého i ztvrdlého betonu při přídavku těchto vláken. Je uveden příklad použití čedičových vláken v praxi při rekonstrukci mostní konstrukce. Teoretická část se dále zabývá dalšími možnostmi využití výrobků z taveného čediče. V experimentální části bylo ověřováno chování čerstvého a ztvrdlého betonu o přídavku 3, 10 a 20 kg.m-3 krátkých čedičových vláken. Tyto receptury byly následně porovnány s referenční směsí z prostého betonu. V čerstvém stavu byla stanovena a porovnána konzistence sednutím kužele, obsah vzduchu v čerstvém betonu a objemová hmotnost. Ve ztvrdlém stavu na vzorcích stáří 28 dnů byla stanovena a porovnána objemová hmotnost, pevnost v tahu ohybem, pevnost v tlaku a pevnost v příčném tahu. Přítomnost vláken v cementovém kompozitu byla dokumentována pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu.
The bachelor thesis deals with issues of using basalt fibers in cement composites and it consists of a theoretical research and an experimental part. In the theoretical research is a description of properties of basalt fibers, production technology and behavior of fresh and hard concrete with addition of basalt fibers. There is mentioned an example of application in practice of basalt fibers for a reconstruction of a bridge construction. The theoretical research also deals with more possibilities of use of products made from melted basalt. In the experimental part was verified behavior of fresh and hard concrete with the addition 3, 10 and 20 kg.m-3 of short basalt fibers. These mixtures were compared with the reference mixture from plain concrete. There was determined the consistency in fresh condition by the slump test, the density and the air content. The flexure strength, compressive strength and tensile strength were determined on hard concrete samples in age of 28 days. The presence of basalt fibers was detected by an electron scanning microscope.
Description
Citation
KOLKOVÁ, K. Aplikace čedičových vláken v cementových kompozitech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO