Posouzení návratnosti investice do zateplení bytového domu ve vybrané lokalitě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá vlivem zateplení bytového domu na cenu bytových domů a dobu návratnosti investic do zateplení. V teoretické části se práce zabývá tématikou energetické náročnosti, způsoby zateplení a oceňováním. V druhé části práce stanovuje hodnoty vybraných bytových domů metodou přímého porovnání a posuzuje dobu návratnosti investice do zateplení. Dále se práce zabývá úsporou energií v závislosti na provedení zateplení. Cílem práce je určení, zda a o kolik dojde k nárůstu ceny bytového domu, respektive bytových jednotek vlivem dodatečného zateplení, jaké jsou úspory na teplo a jaká je zhruba doba návratnosti do investice.
The diploma thesis deals with the impact of insulation of a residential building on the price of apartment buildings and the payback period of investments in thermal insulation. The theoretical part deals with the topic of energy intensity, methods of thermal insulation and valuation. In the second part of the thesis, the values of selected apartment buildings are determined by the direct comparison method and the time of return of investment in thermal insulation. In addition, the thesis deals with energy saving depending on thermal insulation. The aim of the thesis is to determine whether and how much will increase the price of an apartment house or housing units due to additional thermal insulation, what are the savings for heat and what is the period of return to investment.
Description
Citation
VYHNÁLEK, V. Posouzení návratnosti investice do zateplení bytového domu ve vybrané lokalitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Monika Doležalová (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)
Date of acceptance
2018-06-21
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Posouzení návratnosti investice do zateplení bytového domu ve vybrané lokalitě. Závěrečnou práci obhajoval srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval dobře. Na otázky komise odpověděl pohotově. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl srozumitelně. Ing. Tomáš Matras položil otázku: Počítal jste s konstatní cenou? Jaká životnost zateplení může být? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Obhajoba: B
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO