2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 108
 • Item
  Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Zetka, Denis; Hanušová, Helena; Rouzková, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu podnikatelského subjektu za pomoci vybraných strategických a ekonomických metod. Současný stav podnikatelského subjektu je posouzen na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Koncepty na zlepšení současného stavu jsou založeny na identifikovaných rizicích a příležitostech.
 • Item
  Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Vyroubalová, Klára; Popelová, Barbora; Beneš, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), konkrétně na ergonomická rizika pracoviště. Provedená analýza současného stavu hodnotí problematiku současné BOZP, ergonomie a metody pro identifikaci a řízení rizik. Hlavním úkolem práce je na modelovém příkladu analyzovat současný stav, zhodnotit ergonomická rizika a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci včetně finančního zhodnocení.
 • Item
  Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Tupý, Maroš; Novák, Petr; Poláková, Danka
  Marketing, franchising, franchisor, franchisant, marketingové nástroje, rizika
 • Item
  Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Vítková, Petra; Novák, Petr; Bílková, Kateřina
  Diplomová práce „Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů“ obsahuje analýzu současného stavu společnosti Sonnentor s.r.o., návrhy na zlepšení marketingových nástrojů a rizika, která mohou vzniknout. První kapitola diplomové práce se zabývá teoretickými východisky práce, kde budou vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu, marketingového mixu, komunikačního mixu a rizika. V druhé kapitole analytické části je uvedena analýza současného stavu a třetí kapitola obsahuje návrhy pro marketingové nástroje.
 • Item
  Rizika řízení průběhu zakázky v podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Wolf, David; Milichovský, František; Stratená, Alena
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky vybraného podniku, který se zabývá potiskem a prodejem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejícími službami. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou představena teoretická východiska na základě odborné literatury. Analytická část je zaměřena na představení společnosti, podrobný popis průběhu zakázky s analýzou všech rizik, které se mohou vyskytnout. Cílem praktické části je na základě provedené analýzy stanovit nejrizikovější faktory a navrhnout opatření k jejich snížení či eliminaci.