Využitie slepej filtrácie obrazu pre snímky z TEM mikroskopov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předložená práce se zabývá problematikou slepé filtrace obrazů z transmisního elektronového mikroskopu. V úvodu práce je uveden popis transmisního elektronového mikroskopu. Navazující část popisuje mechanismy interakce elektronů se zkoumaným vzorkem a z toho vyplývající zobrazovací techniky elektronové mikroskopie. Poslední kapitola teoretické části práce zahrnuje popis vybraných metod slepé filtrace obrazu zejména s využitím dekompozice obrazu na charakteristické složky. Taktéž je zde uveden výčet metod pro zhodnocení úspěšnosti filtrace. V praktické části jsou popsány aplikované metody slepé filtrace obrazů a výsledky filtrování. Jednotlivé metody jsou mezi sebou porovnány. Získané výsledky a využitelnost aplikovaných metod jsou zhodnoceny v diskuzi.
This work deals with the blind filtration of the images from the transmission electron microscope. At the beginning of this work there is a basic description of the transmission electron microscope. Following part describes the mechanisms of electron interactions with the observed specimen. Description of basic electron microscopy imaging techniques is included. The last chapter of the theoretical part includes the description of several chosen blind image filtration techniques, especially those using the decomposition of the image into characteristic components. It also contains a summary of methods for evaluation the filtration effectiveness. The practical part focuses on a description of applied blind filtering methods and brings the results of the filtration. Individual methods are compared. In conclusion, the obtained results and usability of the applied methods are discussed.
Description
Citation
NOVÁKOVÁ, K. Využitie slepej filtrácie obrazu pre snímky z TEM mikroskopov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) Doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO