2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 349
 • Item
  Univerzální domácí brána pro IoT zařízení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Šelinga, Martin; Hošek, Jiří; Krejčí, Jan
  V tejto diplomovej práci je teoreticky popísaná M2M komunikácie a jej hlavné rozdiely oproti H2H komunikácii, ďalej popis protokolov používaných v oblasti internetu vecí a popis praktickej implementácie protokolu WM-Bus a Z-Wave v programovacom jazyku Python vo frameworku Django.
 • Item
  Univerzální emulační platforma pro ověřování návrhu integrovaných obvodů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Podzemný, Jakub; Prokop, Roman; Kledrowetz, Vilém
  Práce se zabývá způsoby ověření návrhů integrovaných obvodů, především pak možnostmi hardwarové emulace. V první části práce je stručně popsán proces návrhu integrovaného obvodu, jehož součástí je i emulování prostřednictvím emulačních platforem. Hlavní část práce se zabývá inovací emulační platformy, která je používána ve společnosti SCG Czech Design Center s. r. o. V rámci této inovace jsou rozebrány možné způsoby vylepšení současné emulační platformy, které jsou dále zohledněny při návrhu univerzální emulační platformy. V poslední části se práce zabývá ověřením funkčnosti navržené univerzální emulační platformy. Ta bude ověřena emulací základních řídících funkcí obvodu NCP1246.
 • Item
  Model fyzické vrstvy komunikačního systému IEEE 802.11af
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Saprykin, Yaroslav; Polák, Ladislav; Ulovec, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a simulací modelu fyzické vrstvy bezdrátového komunikačního systému IEEE 802.11af. Při návrhu řešení je nutné detailně pochopit vlastnosti a specifiku systému IEEE 802.11af. V práci je především popsána vysílací část komunikačního systému s důrazem na zpracování IEEE 802.11af signálu. Následně je vytvořeno blokové schéma a model pro vysílací a přijímací části ve vysílacích módech SISO a MISO. Model je realizován s grafickým uživatelským rozhraním v programovém prostředí MATLAB. Vytvořená aplikace slouží k prozkoumání vlastností a výkonnosti IEEE 802.11af modelu na základě jeho systémových parametrů. Systémové parametry jsou volitelné uživatelem a poskytuje to možnost simulace různých scénářů. V aplikaci je podporována simulace přenosového kanálu se selektivními úniky.
 • Item
  Hodnocení vztahu mezi kardiovaskulárními signály pomocí nelineárních metod
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Lokaj, Jiří; Kolářová, Jana; Ronzhina, Marina
  Krátkodobá regulace krevního tlaku je ovlivňována mnoha vlivy, některé jsou reprezentovány kardiovaskulárními signály a jejich změnami. Kvůli složitosti tohoto systému nejsou lineární metody pro jeho analýzu dostatečné. Nelineárních metod pro analýzu časových řad bylo vymyšleno poměrně mnoho. V rámci této práce byla pro analýzu vztahů více signálů vyhodnocena jako nejvhodnější podmíněná entropie a z ní vycházející indexy spřažení a direkcionality. Tato metoda byla aplikována na sadu signálů tepových intervalů, systolického a diastolického tlaku naměřených u osmi dospělých a devíti dětí. Vztahy byly analyzovány, ale po provedení statistického testu nebyly prokázány očekávané informační vazby mezi jednotlivými signály. Indexy byly velmi malé, v řádech setin bitů. Na závěr byla provedena optimalizace algoritmizace celé metody a nově upravená funkce již vykazuje podstatně lepší výsledky, například silnou informační vazbu z časové řady systolického tlaku do řady diastolického tlaku.
 • Item
  Nf zesilovač pro indukční smyčku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Flek, Petr; Kledrowetz, Vilém; Šteffan, Pavel
  Cílem diplomové práce bylo zaměřit se na problematiku a realizaci indukční smyčky pro drážní vozidla, navrhnout a sestrojit funkční vzorek elektroniky zesilovače, který splňuje všechny požadované nároky. Práce zahrnuje podrobné informace o celkovém systému indukční smyčky týkající se jejího návrhu, umístění a výkonu. Druhá část práce pojednává o návrhu zesilovače, jeho realizaci a měřených parametrů pro splnění daných nároků.