Res Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce navazuje před-diplomní projekt „Římské náměstí“ ze zimního semestru 2017/2018. Obsahem práce byla analýza stávajícího stavu náměstí a se stanovením podmínek dalšího využití území. Práce se neomezila pouze na analytickou výpověď o současné podobě území, ale předkládá kritický názor k legislativnímu a metodickému rámci tvorby územně plánovací dokumentace. Výsledkem se stal regulační plán nahrazující plán současný, jehož předobrazem se stal územní plán města Vídně. Ten pracuje s nástroji, které reflektují paradigmata současného urbanismu. Za využití minimálního počtu regulací, nastavuje jasná pravidla pro vytvoření místa a umístění objektů v návaznosti na charakter stávající zástavby, při zachování možnosti individuálního přístupu k naplnění návrhových ploch v rámci vymezených pravidel. Navržený regulační plán využívá těchto nástrojů při využití pojmů, tak jak je definuje česká legislativa a funkčnost těchto nástrojů byla v průběhu přípravy plánu prověřována řadou hmotových modelů. Nový regulační plán se tak v rámci diplomové práce společně s poznatky nabytými při zpracování před-diplomního projektu stal podkladem pro vytvoření návrhu na řešení Římského náměstí a nově umísťovaných staveb.
The diploma thesis follows the pre-diploma project "Roman Square" from winter semester 2017/2018. The content of the thesis was the analysis of the current state of the square and the determination of conditions for further use of the area. The thesis was not only limited to an analytical statement about the current form of the territory, but it presents a critical view on the legislative and methodological framework of the planning documentation. As a result, the regulatory plan was replaced by the current plan, which became the city plan of the city of Vienna. He works with tools that reflect the paradigms of contemporary urbanism. By using a minimum number of regulations, it sets clear rules for the creation of place and location of objects in relation to the character of the existing building, while maintaining the possibility of individual approach to filling the design areas within the defined rules. The proposed regulatory plan uses these tools to use concepts as defined by Czech legislation, and the functionality of these tools has been tested in a number of mass models during the preparation of the plan. The new city plan, together with the knowledge gained during the preparation of the pre-diploma project, became the basis for the creation of a proposal for the solution of Roman Square and newly placed buildings.
Description
Citation
PAVLOVSKÁ, E. Res Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. (předseda) prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Petr Todorov (člen)
Date of acceptance
2018-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO