Res Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstí

but.committeedoc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. (předseda) prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Petr Todorov (člen)cs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorNový, Vítězslavcs
dc.contributor.authorPavlovská, Emacs
dc.contributor.refereeVydrová, Zdeňkacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:17Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:17Z
dc.date.created2018cs
dc.description.abstractDiplomová práce navazuje před-diplomní projekt „Římské náměstí“ ze zimního semestru 2017/2018. Obsahem práce byla analýza stávajícího stavu náměstí a se stanovením podmínek dalšího využití území. Práce se neomezila pouze na analytickou výpověď o současné podobě území, ale předkládá kritický názor k legislativnímu a metodickému rámci tvorby územně plánovací dokumentace. Výsledkem se stal regulační plán nahrazující plán současný, jehož předobrazem se stal územní plán města Vídně. Ten pracuje s nástroji, které reflektují paradigmata současného urbanismu. Za využití minimálního počtu regulací, nastavuje jasná pravidla pro vytvoření místa a umístění objektů v návaznosti na charakter stávající zástavby, při zachování možnosti individuálního přístupu k naplnění návrhových ploch v rámci vymezených pravidel. Navržený regulační plán využívá těchto nástrojů při využití pojmů, tak jak je definuje česká legislativa a funkčnost těchto nástrojů byla v průběhu přípravy plánu prověřována řadou hmotových modelů. Nový regulační plán se tak v rámci diplomové práce společně s poznatky nabytými při zpracování před-diplomního projektu stal podkladem pro vytvoření návrhu na řešení Římského náměstí a nově umísťovaných staveb.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis follows the pre-diploma project "Roman Square" from winter semester 2017/2018. The content of the thesis was the analysis of the current state of the square and the determination of conditions for further use of the area. The thesis was not only limited to an analytical statement about the current form of the territory, but it presents a critical view on the legislative and methodological framework of the planning documentation. As a result, the regulatory plan was replaced by the current plan, which became the city plan of the city of Vienna. He works with tools that reflect the paradigms of contemporary urbanism. By using a minimum number of regulations, it sets clear rules for the creation of place and location of objects in relation to the character of the existing building, while maintaining the possibility of individual approach to filling the design areas within the defined rules. The proposed regulatory plan uses these tools to use concepts as defined by Czech legislation, and the functionality of these tools has been tested in a number of mass models during the preparation of the plan. The new city plan, together with the knowledge gained during the preparation of the pre-diploma project, became the basis for the creation of a proposal for the solution of Roman Square and newly placed buildings.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationPAVLOVSKÁ, E. Res Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.cs
dc.identifier.other111009cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81070
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectArchitkturacs
dc.subjecturbanismuscs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectŘímské náměstícs
dc.subjectreglační pláncs
dc.subjectúzemní pláncs
dc.subjectArchitectureen
dc.subjectUrbanismen
dc.subjectBrnoen
dc.subjectRoman' s Squareen
dc.subjectCity Planen
dc.subjectTerritorial Planen
dc.titleRes Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstícs
dc.title.alternativeRes Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstí (Roman´s Square)en
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2018-05-29cs
dcterms.modified2018-05-29-12:16:16cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid111009en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:35:22en
sync.item.modts2020.03.31 19:58:24en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
10.75 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_111009.html
Size:
8.29 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_111009.html
Collections