Pivovar v meste – konverzia priemyselného areálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Hlavným cieľom práce je obnova nefunkčného priemyselného areálu bývalých konzervární a znovu zapojenie nevyužívaného a neatraktívneho územia do životného cyklu mesta – nový život – nová energia. Konverzia pozostáva z obnovy bývalej budovy konzervárne na mestský pivovar a obnovy bývalej administratívnej budovy na materskú školu. Pivovar je doplnený o služby ako pivné kúpele, pivné múzeum, pivnú reštauráciu a hotel. Cieľom pivovaru je oživenie tradície pivovarníctva v regióne a obnovenia jeho industriálneho a kultúrneho dedičstva. Spojiť ho s mestom nielen fyzicky ale aj spoločensky a zároveň podporiť dostatočne nevyužitý potenciál rozvoja cestovného ruchu. Región dlhodobo bojuje s nedostatkom miest v materských školách. Pôvodná administratívna budova z roku 1902, ktorá je v súčasnosti takmer nevyužívaná a znehodnotená, má výhodnú polohu z hľadiska dostupnosti a prostredia pre prvotnú výchovu detí – prepojenie s parkom a futbalovým športovým areálom, ktorý s materskými školami aj v súčasnosti úzko spolupracuje. Koncepcia podporuje a zároveň ťaží z urbanistického návrhu revitalizácie priľahlej športovo-rekreačnej zóny, ktorá už v súčasnosti prebieha. Konverziu lokality vnímam ako etapu dotvorenia tohto úseku mesta.
The main aim of the work is the conversion of the non-functional industrial site of the former canning factory and re-engagement of unused and unattractive territory into life city cycle - new life - new energy. The conversion consists of restoring a former canning factory building to the city brewery and restoring a former administrative building to a kindergarten. The brewery is complemented by services such as a beer bath, a beer museum, a beer restaurant and a hotel. The aim of the brewery is to revive the tradition of brewing in the region and to restore its industrial and cultural heritage. To connect it with the city not only physically but also socially, while supporting the untapped potential of tourism development. The region has long been struggling with a shortage of nursery schools. The original administrative building from 1902, which is currently almost unused and depreciated, has a favorable location in terms of availability and environment for primary education of children - connection with the park and the football field, which is also closely cooperating with kindergartens. The concept supports and benefits from the urban design of the city's revitalization of the adjacent sports and recreation zone, which is already under way. I see the site conversion as a stage of completing this section of the city.
Description
Citation
BALCIAROVÁ, J. Pivovar v meste – konverzia priemyselného areálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Michal Hronský, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen) Ing. Klára Selníková (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen)
Date of acceptance
2018-05-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO